**** دانشگاه رجا، در سطح بندی دانشگاهی وزارت علوم در سطح یک قرار گرفت ****