محوطه و فضاهای دانشگاه

IMG 12110 نمای ساختمان دانشگاه رجاء IMG 1236 محوطه دانشگاه رجاء (17) محوطه دانشگاه رجاء IMG 5625 نمای ساختمان دانشگاه رجاء
IMG 5631 محوطه دانشگاه رجاء IMG 5633 نمای ساختمان دانشگاه رجاء IMG 5638 نمای ساختمان دانشگاه رجاء نما1 نمای ساختمان دانشگاه رجاء
(2) محوطه دانشگاه رجاء IMG 2009 زمین چمن فوتبال دانشگاه رجاء IMG 2010 زمین چمن فوتبال دانشگاه رجاء (18) سالن ورزشی دانشگاه رجاء
(19) سالن ورزشی دانشگاه رجاء (20) سالن جودو دانشگاه رجاء (21) سالن ورزشی دانشگاه رجاء (22) سالن ورزشی دانشگاه رجاء
(23) سالن ورزشی دانشگاه رجاء (24) سالن ورزشی دانشگاه رجاء (25) سالن ورزشی دانشگاه رجاء (26) سالن ورزشی دانشگاه رجاء
DSC00024 کتابخانه دانشگاه رجاء DSC00053 کلاس درس دانشگاه رجاء DSC00068 محوطه دانشگاه رجاء -ساختمان شماره 1 (1) سایت رایانه
(4) سالن آتلیه DSC00078 اتاق مدیریان گروه DSC04818 آزمایشگاه ماشین دانشگاه رجاء DSC04822 آزمایشگاه مخابرات دانشگاه رجاء
DSC04826 آزمایشگاه مخابرات دانشگاه رجاء DSC04834 آزمایشگاه مخابرات دانشگاه رجاء DSC04846 آزمایشگاه مخابرات دانشگاه رجاء DSC04856 آزمایشگاه مکانیک دانشگاه رجاء
DSC04862 آزمایشگاه مکانیک دانشگاه رجاء IMG 19689 آزمایشگاه بتن دانشگاه رجاء IMG 1970000 آزمایشگاه بتن دانشگاه رجاء DSC04867 آزمایشگاه مکانیک دانشگاه رجاء
DSC04870 آزمایشگاه مکانیک دانشگاه رجاء DSC07244 همکاران دانشگاه رجاء IMG 19500 نمازخانه دانشگاه رجاء (3) محوطه دانشگاه رجاء- ساختمان شماره 2
(5) محوطه دانشگاه رجاء- ساختمان شماره 2 (6) محوطه دانشگاه رجاء- کلاس درس (7) کلاس (8) محوطه دانشگاه رجاء- ساختمان شماره 2
(9) سالن امتحانات دانشگاه رجاء (10) سالن امتحانات دانشگاه رجاء (11) سالن امتحانات دانشگاه رجاء (12) سالن امتحانات دانشگاه رجاء
(13) سالن امتحانات دانشگاه رجاء (14) سالن امتحانات دانشگاه رجاء (15) سالن امتحانات دانشگاه رجاء (16) سالن امتحانات دانشگاه رجاء