دکتر فاطمه صراف

 

مدیر گروه حسابداری

دکتر فاطمه صراف

+بیشتر
دکتر آرش حاجی کریمی

 

مدیر گروه مدیریت صنعتی

دکتر آرش حاجی کریمی

+بیشتر
آقای محمدتقی سیاه پوش

 

مدیر گروه اقتصاد

آقای محمدتقی سیاه پوش

+بیشتر
آقای سیدعلی رئیس زاده

 

مدیر گروه مدیریت مالی

آقای سیدعلی رئیس زاده

+بیشتر
آقای احمد کلهر

 

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

آقای احمد کلهر

+بیشتر
آقای دکتر علی یعقوبی

مدیر گروه مهندسی صنایع

آقای دکتر علی یعقوبی

+بیشتر
آقای دکتر حسن صانعی فر

 

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

آقای مهندس مهدی میرفتاحی

+بیشتر
آقای مهندس مهدی باحقیقت

 

ICT مدیرگروه مهندسی مخابرات و

آقای مهندس مهدی باحقیقت

+بیشتر
آقای مهندس سیدحسن حسینی

 

مدیر گروه مهندسی عمران

آقای مهندس سیدحسن حسینی

+بیشتر
خانم دکتر مریم آزموده

 

مدیر گروه مهندسی معماری

خانم دکتر مریم آزموده

+بیشتر
خانم اکرم محمودیان

 

مدیر گروه ریاضیات

خانم اکرم محمودیان

+بیشتر
آقای هادی میری

 

مدیر گروه تربیت بدنی

آقای هادی میری

+بیشتر
   
 
     جستجوی اساتید :  
 
گروه :     رشته :