نشانی  :

قزوين، بلوار امام خميني، خيابان نوروزيان، جنب خوابگاه بين الملل، مرکز آموزش عالي رجاء

 
 

صندوق پستي

1177 -  34145

 
 

فکس

 3677105  -  0281

 
 

تلفن :

10 - 3677106  -  0281

 
 

پست الکترونیکی :

rajauniversity@gmail.com

 
       
 
   
 
       
  نام :  
       
  نام خانوادگی :  
       
  شماره دانشجویی :  
       
  آدرس ایمیل :  
       
  شرح نامه :