نام :                   سید علی
 
  نام خانوادگی :     رئیس زاده
 
  گروه آموزشی :     مدیریت
 
  رشته آموزشی : ---
     
  سمت :               مدیر گروه
 
  مرتبه علمی :       مربی  
   
  پست الکترونیک :   reiszadeh57@yahoo.com  
 
   سوابق تحصیلی :
                               

 
   
 
 
  زمینه های تحقیق :  
   
  کتب، مقالات و تحقیقات :
   
  سوابق اجرایی و تدریس :
 
  زمان حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه :
    چهارشنبه و پنجشنبه
 
     
   
   
     
   
 
   
  نام :
     
  نام خانوادگی : *
     
  شماره دانشجویی :
     
  آدرس ایمیل : *
     
  شرح نامه :  *