نام :                   احسان
 
  نام خانوادگی :     قمری
 
  گروه آموزشی :     اقتصاد
 
  رشته آموزشی : ---
     
  سمت :               عضو هیأت علمی - تمام وقت
 
  مرتبه علمی :       مربی  
   
  پست الکترونیک :   ghamary@tpo.ir  
 
   سوابق تحصیلی :
                               

 
   
 
 
  زمینه های تحقیق :  
    در خصوص تجارت بین الملل
  کتب، مقالات و تحقیقات :
   
  سوابق اجرایی و تدریس :
  از سال 1379 تا کنون نسبت به تدریس در دانشگاههای مختلف اقدام شده است
  زمان حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه :
   
 
     
   
   
     
   
 
   
  نام :
     
  نام خانوادگی : *
     
  شماره دانشجویی :
     
  آدرس ایمیل : *
     
  شرح نامه :  *