نام :                   فاطمه
 
  نام خانوادگی :     صراف
 
  گروه آموزشی :     حسابداری
 
  رشته آموزشی : ---
     
  سمت :               مدیر گروه
 
  مرتبه علمی :       استادیار  
   
  پست الکترونیک :    
 
   سوابق تحصیلی :
                               

 
   
 
 
  زمینه های تحقیق :  
    کنفرانس های داخلی
- هزینه یابی بر مبنای فعالیت؛ همایش صنایع و پژوهش ایران، سال 1383
- بودجه جامع؛ کنفرانس صنایع و پژوهش ایران سال 1383
- حسابداری دولتی و مسئولیت پاسخگویی در یک نگاه، همایش حسابداری، مدیریت اقتصاد 26 آذر 93
- تأثیر جریان های نقدی اقلام تعهدی بر کیفیت گزارش دهی مالی، کنفرانس بین المللی حسابدار، مدیریت 15 بهمن 93
- نقش حسابرسی داخلی در پیشگیری و کشف تقلب، کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم انسانی، 7 خرداد 94
- کنترل های داخلی و عوامل موثر برآن ها، همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی خرداد 94
- مروری بر منافع حسابداری و حسابرسی سرمایه فکری در حسابداری منابع انسانی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 31 و 1393
- کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 16 مرداد 1393
- بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در صنایع مادر ایران: (صنعت خرداد، سیمای و پتروشیمی) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد (مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 31 خرداد 1393
- اظهار نظر حسابرسی و مدیریت (هموارسازی) کسب سود، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 16 مرداد 1393
- حسابرسی داخلی و نقش ارزش افزایی آن، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 26 بهمن 1394.
- بررسی شیوه های کنترل و حسابداری مدیریت در سیستم حسابداری ناب، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 25 و 26 شهریور 1393
- ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت فرایندهای کسب و کار، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 25 و 26 شهریور 1392
- تقلب و فساد در حسابداری با نگاهی بر مفاهیم پولشویی و مدیریت سود در حوزه تقلب، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، 31 خرداد 1393
- بررسی تأثیر اظهار نظر حسابرسی مستقل بر اعطای اعتبار بانک ها، دومین کنفرانس ملی حسابداری، 16 خرداد، 1393 تأثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 16 مرداد ماه سال 1393
- تأثیر شبکه عصبی در بهبود تصمیم گیری حسابرسان و اثر این بهبود بر گزارش حسابرس، کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اول مرداد سال 1394
- ضرورت پیاده سازی مناسب کنترل داخلی، حسابرسی و آموزش آن، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 12 مرداد، 1394

- نقش تکنیک های داده کاوی در پیش گیری و کشف پولشویی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 14 مرداد 1394
- تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی مستقل، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت دانشگاه تهران، 12 مرداد 1394
- تأثیر گزارش حسابرسی داخلی بر حق الزحمه حسابرسی مستقل، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
- اثر مالیات، اعتبار، بازار، کیفیت حسابرسی و شهرت حسابرسی در موسسات حسابرسی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذربایجان شرقی.
- دستورالعمل تنظیم اسناد تجاری از نگاه قرآن (آیه 282 سوره بقره: طولانی ترین آیه قرآن)، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، 11 اردیبهشت 1394.
- تأثیر شخصیت کمیته حسابرسی بر بکارگیری پیشنهادات حسابرسی داخلی، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین، 12 مرداد 1394.
- تجاری سازی فناوری اطلاعات، حسابداری مدیریت و مدیریت مشتری، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، 2 دی 1394.
- ساختار مفهومی و توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر، پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار، شیراز، 24 آذر 1394.
- صراف، فاطمه؛ «تاثیر ارتباط بین قیمت بازار سهام و بهره وری براساس مقایسه سرمایه فکری در برابر ارزش دفتری دارایی ها» دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، 23 شهریور 1394، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
- صراف، فاطمه؛ افشار قهرمانی، حمید؛ رحمانی، زهرا؛ «پاسخگویی و شفافیت به عنوان فرآیندهای یادگیری در بخش عمومی و خصوصی» چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، در بخش ارائه شفاهی کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 10 اسفند 1394.

- صراف، فاطمه؛ مشایخی، مهناز؛ (1393) تأثیر کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود «دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت» 16 مرداد ماه 1393.

- صراف، فاطمه؛ رحمانی، زهرا؛ مصطفی پور، آسو، «دیدگاه شفافیت برا ی پاسخگویی، تجزیه و تحلیل پورتال دولت» 10 اسفند ماه 1394.


- صراف، فاطمه؛ محمدپور، مهدیه، «حسابرسی داخلی و نقش ارزش افزایی آن» 26 بهمن ماه 1394.
- جامعی، پریسا؛ صراف، فاطمه؛ «تأثیر حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی» 1 مهرماه 1395.

کنفرانس های خارجی
- Time – Driven Activity – Based Costing(TD-ABC), The Accounting, Economics and Financial Mahagement Conference, 26-27 october 2014
- The use of performance information by the public management and political factors in order to meet the internal control objectives of foreign, international conference on Economics, Accounting, Management and Social science international conference on Engineering, Arts management and Environment holdon December 11-12, 2014, SZCZECIN Poland.
- Responsibility for public accountability and financial service, international center of Academic Communication (ICOAC), 2014
- The role of political transparency and efficiency of financial reporting in promoting government accountability, on April 14-15, 2015, Barcelona, spain universitat Autonoma De Barcelona
- Fatemeh Sarraf, "New public management, cost savings and regressive effects: A case from a less developed country", 2nd. International Conference on Management & Industrial Engineering, 18th of March 2016 at Turkey-Istanbul.
- Parisa Jamei, Fatemeh Sarraf, 2nd int. Conf. on Economics, Management and Accounting "Certificate of Presrentation This is to Certify that" 22, 2016.
- Fatemeh Sarraf, Mahdie Mohammaad, Niloofar Hadian, "Management, Economics, Accounting and Humanities at the beginning of Third Millennium", 2016 may 19.
  کتب، مقالات و تحقیقات :
    تالیفات (کتب و مقالات)
کتب
 کتاب حسابداری بهای تمام شده جلد اول
 کتاب حسابداری بهای تمام شده جلد دوم
 کتاب حسابداری بهای تمام شده جلد سوم

مقالات
- صراف، فاطمه، (1384)؛ «انحراف و کاربرد آن در تصمیم گیری مدیران» دانش و پژوهش حسابداری، شماره 3 – ص 44-40
- صراف، فاطمه، (1386)؛ کاربرد سیستم های به هم پیوسته ABC و EVA جهت مدیریت پروژه مجله علمی – تخصصی دانش و پژوهش حسابداری شماره 8، ص 41-34
- صراف، فاطمه، (1389)؛ نقش تبادل عمودی اطلاعات در روند تنظیم بودجه؛ دانش و پژوهش حسابداری، شماره 23 ص 61-56
- صراف، فاطمه، (1391)؛ بررسی ارتباط خلاقیت حسابداری و حسابرسی، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 28، ص 75-72
- صراف، فاطمه، (1391)؛ چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعات، مطالعات حسابداری و حسابرسی،
- صراف، فاطمه (1392)؛ مدل های رگرسیونی خطی و غیرخطی جهت برآورد جریان وجوه نقد دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت دوره 2. ص 155-141
- صراف، فاطمه (1393)؛ مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 21، ص 23-4
- صراف، فاطمه (1393)، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نو پدید بر حرفه حسابرسی، حسابرس شماره 72، ص 46-40
- صراف، فاطمه (1393)؛ کاربرد نظری نمایندگی در توصیف کارکرد حسابرسی داخلی، حسابدار، شماره 269
- همتی، حسن؛ صراف، فاطمه؛ «رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مالیات آذربایجان غربی؛ سال اول، شماره دوم پاییز 1394؛ ص 173-155.
- صراف، فاطمه؛ «بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل های داخلی براساس چارچوب کوزو» مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز 94؛ ص 71-58.
- صراف، فاطمه؛ سید صالحیان، مریم السادات؛ حرآبادی فراهانی، حسین؛ محمد حسن زاده، سهیل؛ «مقایسه چارچوب های یکپارچه کوزو – کنترل داخلی سال 2013 و مدیریت ریسک سازمانی سال 2004» سال یازدهم، شماره چهل و سوم، زمستان 94؛ ص 15-12.
- صراف، فاطمه؛ آقابالایی بختیار، حنانه؛ (1395)، عدل و پاسخگویی در اصول راهبری شرکت ما از منظر قرآن اسلام «ماهنامه بورس» شماره 130 و 131.

- Fatemeh Sarraf, 2013, "the Role of Accounting Education in Sustainable Entrepreneurship" international Research Journal of Applied and Basic. Sciences, VOL, 6. No.7: PP 983-988.
- Fatemeh Sarraf, 2013, "Economic value added and management of business processes" International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, Volume 1, Issue 5, 535-538.
- Fatemeh Sarraf(Ph.D), 2013, " Evaluate relationship between management accounting and control practices in lean system" International Research Journal of Applied and Basic Sciences,
Vol, 6 (1): 120-123.
- Fatemeh Sarraf and mehdi Mousapour, 2014, "The financial determinants of largest main holding industries in Iran" international of current life sciences', vol.4, lssue, 5, pp. 2421-2425
- Fatemch Sarraf, and ali Nikouei 2014, "Islamic morality an integral Part of modern Accounting" Indian journal science research. 4(6): 458-463.
- Najmi, M; sarraf; F; "Relation ship between capital structure, Free cash flow and performance in companies list don Tehran stock Exchange.
- Bakhtiar, H; saraf, f. "The role of information communication technologies and its future direction on audit profession" Indian.j.sci Res. 4(6): 342-348.
- Fatemeh Saraf, 2014 "Fraud and Corruption in Accounting at the Concepts of money landering and Earning management in Fraud Domain" Academic Journal of research in Bussiness and Accounting, Volume 2, No7 pages 13-20.
- Fatemeh Sarraf, 2014 "An over view on Governmental Accounting Aims and Accountability, "Advances in Enviromenta Biology, 8(19) Special Pages 457-462.
- Faezeh Alizadeh, Hoda Hemmati, Fatemeh Sarraf, 2015" Financial reporting quality and debt maturity along with investment efficiency" GAZI UNTVERTESI GAZI EGITIM Fakultesi DEGISI Issn; 1300-1976, vol.04 No.07.Tune 2015
- Fatemeh Sarraf, Hassan Farajzadeh Dehkordi, Hannaneh Aghabalaei Bakhtiar, 2015 "Investment Opportunity in Companies and Audit Report Lags: Evidence from Iran" European Online journal and Social Sciences Vol 4. No.1. Special Issue on New Dimensions in Economics Accounting and Management ISSN 1805-3602.
- Mohsen Nodast, Fatemeh Saraf, Abbas Alimardany Karafsi and Zhaleh Nodast, "Manadement Accounting From Theory to Paactice" Aber, Vol. 13, No.6 (2015): 4215-4227.
- Raheleh Moradi, Hassan Hemmati, Fatemeh Sarraf, "Acceptance Notification" Lssn:214-1854, Lome Street, Regina, Canada, S4P 2L7 Tel: +1 304-127-1153.
  سوابق اجرایی و تدریس :
  - آموزش هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت مدیران شرکت ها
- آموزش بودجه بندی بر مبنای فعالیت جهت مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی
- آموزش مدیریت مالی جهت مدیران غیرمالی
دبیر اجرائی سومین همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران، سال 88
راهنما، مشاور و داور پایان نامه های متعدد
  زمان حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه :
   
 
     
   
   
     
   
 
   
  نام :
     
  نام خانوادگی : *
     
  شماره دانشجویی :
     
  آدرس ایمیل : *
     
  شرح نامه :  *