نام :                   اکرم
 
  نام خانوادگی :     محمودیان
 
  گروه آموزشی :     علوم پایه و عمومی
 
  رشته آموزشی : ---
     
  سمت :               مدیر گروه
 
  مرتبه علمی :       مربی  
   
  پست الکترونیک :   mahmoodian789@gmail.com  
 
   سوابق تحصیلی :
                              فوق لیسانس ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان  

 
   
 
 
  زمینه های تحقیق :  
    آنالیز تابعی
تاریخ ریاضیات
  کتب، مقالات و تحقیقات :
    مشتقهای مدولی روی جبرهای باناخ جابجایی و نیمگروهها - 74
نظریه نیم گروهها-75
مجموعه های متناهی، شمارش پذیر و ناشمارا
هفت مقاله از ریاضیدانان ایرانی و اسلامی-86
بررسی راهکارهای مناسب جهت افزایش کارایی پژوهش سراهای دانش آموزی90
فراکتال جلوه زیبای ریاضی92
محمودیان ؛ اکرم،"مجموعه های متناهی، شمارش پذیر و ناشمارا"،رجاء (نشریه انجمن معلمان ریاضی استان قزوین)شماره اول 1378.
محمودیان ؛ اکرم،"زندگینامه ریاضیدانان (حکیم عمر خیام)"،رجاء (نشریه انجمن معلمان ریاضی استان قزوین)شماره اول بهار 1378.
محمودیان ؛ اکرم،"ابوریحان بیرونی"رجاء (نشریه انجمن معلمان ریاضی استان قزوین)شماره دوم زمستان1378.
  سوابق اجرایی و تدریس :
  مدیر گروه ریاضی مرکز آموزش عالی رجا
تدریس دروس ریاضی از سال 73 تا کنون( مرکز آموزش عالی رجا)-تدریس در دانشگاه پیام نور
مدیریت پژوهش سرای دانش آموزی (به مدت 9 سال)
  زمان حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه :
    شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
 
     
   
   
     
   
 
   
  نام :
     
  نام خانوادگی : *
     
  شماره دانشجویی :
     
  آدرس ایمیل : *
     
  شرح نامه :  *