نام :                   علی
 
  نام خانوادگی :     یعقوبی
 
  گروه آموزشی :     فنی و مهندسی
 
  رشته آموزشی : مهندسی صنایع
     
  سمت :               مدیر گروه
 
  مرتبه علمی :       استادیار  
   
  پست الکترونیک :    
 
   سوابق تحصیلی :
                               

 
   
 
 
  زمینه های تحقیق :  
   
  کتب، مقالات و تحقیقات :
   
  سوابق اجرایی و تدریس :
 
  زمان حضور جهت پاسخگویی به دانشجویان در دانشگاه :
   
 
     
   
   
     
   
 
   
  نام :
     
  نام خانوادگی : *
     
  شماره دانشجویی :
     
  آدرس ایمیل : *
     
  شرح نامه :  *