جهت مشاهده چکیده هر یک از عناوین ذیل به کتابخانه مرکزی  مراجعه نمایید.
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

1

حسین جهانگیری کلوری

بررسی ارتباط بین معیارهای عملکرد و ارزش شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان

حسن همتی

2

امین مهرابی

سرمایه فکری و بازدهی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن همتی

نظام الدین رحیمیان

3

محمد علی خوبانی

بررسی کیفیت سود و عدم تقادن اطلاعاتی

حسین کاظمی

فرزین رضایی

4

مجتبی باقری نویر

بررسی تاثیر ساز وکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران(csv)

دکتر طالب نیا

دکتر رحیمیان

5

بهرام کارگر شاملو

سنجه های اندازه گیری عملکردمبتنی بر ارزش و سرمایه فکری

دکتر رضایی

دکتر کاظمی

6

محمد جواد صدیق

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی،تغییر حسابرس  سهم بازارصاحبکار و مدیریت سود

دکتر جواد رضا زاده

دکتر کاظمی

7

بیتا دهقان خانقاهی

محتوای اطلاعاتی اجزای سرمایه فکری و ارزش شرکتها

دکتر رضایی

دکتر همتی

8

میثم آخوندزاده

تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد با ثروت ایجاد شده برای سهامداران

نظام الدین رحیمیان

حسن همتی

9

شکوفه عبانژاد

ارائه الگوی مناسب اندازه گیری ارزش ایجاد شده برای سهامداران با الگوهای سرمایه فکری و شاخصه های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود باقیمانده

فرزین رضایی

نظام الدین رحیمیان

10

علی یادگاری حسن آباد

بررسي آثار به کار گيري همزمان حجم مبنا و حد نوسان سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر طالب نیا

دکتر کاظمی

11

علی حاجی سید ابراهیمی

بررسي افشاي اطلاعات مديريت ريسک در گزارش هاي سالانه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نظام الدین رحیمیان

حسن همتی

12

سعید کبیری

بررسي رابطه بين کيفيت گزارشگري مالي و هزينه هاي مالکيت در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر کاظمی

دکتر همتی

13

حسن باقری

بررسي رابطه بين عدم تقارن در جريانهاي نقدي و محافظه کاري در گزارشگري مالي

دکتر کردستانی

دکتر همتی

14

فاطمه بابایی

بررسي تفاضلي ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و سود حسابداري با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حسن همتی

دکتر کاظمی

15

سجاد نقدی پور

بررسی نقش درآمدهای اختیاری به عنوان مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن همتی

نظام الدین رحیمیان

16

علیرضا   آشوری

پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

دکتر رحیمیان

دکتر کاظمی

17

رقیه فریدوند

بررسی رابطه حسابداری محافظه کارانه و کیفیت سود

دکتر کاظمی

دکتر رضایی

18

محمد رضا خلیلی شومیا

رابطه بین کارایی مدیریت سرمایه در گردش وسود قبل از کسر بهره ومالیات

دکتر رحیمیان

دکتر همتی

19

مرتضی  حبیبی

بررسی رابطه پایداری جریانات نقدی مربوط به تامین کنندگان سرمایه وپایداری سود

دکتر همتی

دکتر رضایی

20

حسین ماستری فرهانی

بررسی تجربی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای با اندازه کوچک ومتوسط

دکتررحیمیان

دکتررضایی

21

مجتبی رضایی

بررسی رابطه ساختار سرمایه وعملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از دومدل جریان نقدی ازادوارزش افزوده اقتصادی

دکتررحیمیان

دکتر همتی

22

حسین دشمن زیاری

ارزیابی پیش بینی ورشکستگی درصنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مبتنی برالگوریتم زنتیک

دکترطالب نیا

دکترهمتی

23

اسیه اسدالهی

بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی ومدیریت سود در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار

دکتر رحیمیان

دکتر کاظمی

24

کیمیا اسلامی

نقش تغییرات وجوه نقدمورد انتظار بر عملکرد اتی شرکتها

دکتر رضایی

دکتر همتی

25

سمیرا سرایی

تاثیر نسبت های مالی بیان کننده فعالیتهای متقلبانه واقلام تعهدی بر قیمت سهام

دکتر رضایی

دکتر کاظمی

26

الهه توکل

بررسی رابطه عملکرد موجودی ها وعملکرد مالی شرکت

دکتر کردستانی

دکتر همتی

27

سپیده سپیددست

بررسی کارایی واکنش بازار به اخبار سود حسابداری دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر کردستانی

دکترامیری

28

اسیه قلی زاده

محافظه کاری درگزارشگری مالی وتجدید ارائه صورتهای مالی

دکترکاظمی

دکترهمتی

29

عاطفه محمد نژاد

تاثیر سرمایه گذااران  نهادی برارزیابی  عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دکتر کاظمی

دکترهمتی

30

سارا یزدانی

بررسی ارتباط بین دستکاری سود ،تعهدات وبازده اتی

دکتر کاظمی

دکتر همتی

31

اسماعیل فدایی کلورزی

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی وساختار سرمایه

دکتر کردستانی

دکتر همتی

32

حسین انصاریان

بررسی حساسیت جریان های نقدی نسبت به سرمایه گذاری

دکتر کاظمی

دکتر کردستانی

33

پریسا ساجدی

بررسی ارتباط  بین عدم تقارن  اطلاعاتی وارزش نقدی

دکتر کاظمی

دکتر همتی

34

الهه کارگر

بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی وکیفیت سود سالانه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر همتی

دکتر رحیمیان

35

تورج روحی جناقرد

بررسی رابطه بین کیفیت افشای حسابداری ومحافظه کاری شرطی وغیرشرطی

دکتر همتی

دکتر رحیمیان

36

امیر طایفه ابراهیمی

بررسی تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه درطی چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر همتی

دکتر رحیمیان

37

سیده روشنک غیاثیان

رابطه بین ساختار سرمایه با بازار محصول درشرکتهای پذیرفته شده دربازاربورس اوراق بهادار تهران

دکتر همتی

دکتر رحیمیان

38

بنفشه هوایی

بررسی شفافیت وعدم اطمینان نقدشوندگی سهام دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر کاظمی

دکتررحیمیان

39

سهیلا  قاسمی خیر ابادی

بررسی تاثیر محافظه کاری وکیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی

دکترکردستانی

دکتر همتی

40

ملیحه سلیمانی فرد

بررسی رابطه بین کیفیت سود وعدم تقارن اطلاعاتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر رحیمیان

دکتر همتی

41

مجید رحیمی

بررسی رابطه بین رقابت پذیری در بازار محصولات وساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

دکتررحیمیان

دکتر همتی

42

مسعود سلامی

بررسی رابطه بدهی تنوع پذیری ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر رحیمیان

دکتر همتی

43

محمد نیکو نسبتی

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری ارزش بازار وعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر همتی

دکتر کاظمی

44

هانیه کاکاوند

بررسی رابطه بین پیش بینی وضعیت نقدی وبازده سبد سرمایه گذاری بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رحیمیان

دکتر همتی

45

مطهره گلشنی قریه علی

بررسی پایداری مولفه های جریان های نقدی در پیش بینی سودهای اینده

دکتر رحیمیان

دکتر کاظمی

46

امید محمدی

رابطه سهامداران نهادی وترکیب اعضای  هیات مدیره باارزش ایجاد شده برای سهامداران دربورس اوراق بهادار تهران

دکتر رحیمیان

دکترکاظمی

47

مهدی احمد پور

بررسی پایداری اجزای جریان نقدی درپیش بینی سودهای اتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران

دکتر همتی

دکتر رحیمیان

48

رحیم قاسمی

نقش توزیع وجه نقد به سهامداران واندازه شرکت درخطای پیش بینی جریان وجوه نقد آتی

دکتر رضایی

دکتر کاظمی

49

منصوره محمدی

بررسی کارایی سرمایه فکری در بانکهای عضو سازمان بورس اوراق بهادارتهران

دکتر رحیمیان

دکتر کاظمی

50

مهرداد کشاورز امامی

کیفیت گزارشگری مالی ونموسان پذیری بازده غیر عادی

دکتر رضایی

دکتر زندیه

51

زهرا عبدلی شربیانی

مطالعه نقش سرمایه فکری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ونسبت Q توبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رحیمیان

دکتر کاظمی

52

نیره شاکری

بررسی رابطه مخارج سرمایه ای شرکتها برمدیریت سرمایه درگردش

دکتر کاظمی

دکتر رضایی

53

سمیه نجفی

اولویت بندی روشهای تامین مالی براساس محافظه کاری درحسابداری

دکتر کاظمی

دکتررضایی

54

حمیدمحمدی

تاثیرمعاملات اشخاص وابسته برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتررحیمیان

دکترکاظمی

55

محمدامین حاج فتحعلی

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت ووجود معاملات بااشخاص وابسته با تاکید برتاثیرآنها بر کیفیت سود شرکتها

دکتررحیمیان

دکتررضایی

56

محبوبه سلیمانیان

ارزش مربوط بودن صورتهای مالی واثر ان روی قیمتهای سهام

دکترهمتی

دکترکاظمی

57

حسین پارسیان

اهمیت جریان وجوه نقد ومتغیرهای حسابداری برعدم تقارن اطلاعاتی

دکتررحیمیان

دکترهمتی

58

مریم رایقی

مقایسه عوامل موثر برنرخ بازده سهام ونرخ بازده دارایی ها باتاکیدبرراهبردهای تجاری

دکتررضایی

دکترمحسنی

59

مرجان وشاحی

بررسی پویایی رفتار تقسیم سود شرکتها

دکتررضایی

دکترهمتی

60

زهرا جهانبخشی پور

بررسی پایداری تغییرات عادی وغیرعادی وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده دربورس

دکترهمتی

دکتررضایی

61

فرانک میرعبدالهی

بررسی ارتباط میان ساختارمالکیت وعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس

دکتررحیمیان

دکتررضایی

62

مصطفی فضلی

بررسی رفتار خط مشی تقسیم سود واطلاعات حسابداری درارزش گذاری سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس

دکترکاظمی

دکترهمتی

63

فاطمه باقری

کیفیت حسابداری ،تاخیر قیمت سهام وبازده های آتی سهام

دکتر همتی

دکتر کاظمی

64

آزیتا مشهدی عبدل

اثر به هنگام بودن اعلان سود بر محافظه کاری درگزارشگری مالی شرکتها

دکتر کاظمی

دکتر رضایی

65

شایسته فارسی

ویژگی سهامداران نهادی واقلام تعهدی اختیاری

دکتر کاظمی

دکتر همتی

66

راحله مهدویان

تاثیر محافظه کاری درگزارشگری مالی برکاهش ریسک قیمت سهام

دکتر همتی

دکتر کردستانی

67

مریم محمدی

بررسی رابطه بین فعالیت های تامین مالی واقلام تعهدی خلاف قاعده

دکتر همتی

دکتر زندیه

68

ابراهیم تقی زاده

مشکلات نمایندگی،سیاست تقسیم سودورقابت دربازار محصولات

دکتر کاظمی

دکتر رضایی

69

خدیجه ثمانی

تاثیر چرخه حیات ،اندازه،عدم تقارن اطلاعاتی واهرم مالی شرکتها براولویت گزینه های تلامین مالی برون سازمانی

دکتر رضایی

دکتر همتی

70

علیرضا نجار

رابطه کمیت وکیفیت افشای اطلاعات مالی با ساختار تامین مالی شرکتها

دکتر رحیمیان

دکتر رضایی

71

راضیه میر بهرسی

کیفیت حسابرسی ومدیریت سود درگزارش های مالی میان دوره ای

دکتر رحیمیان

دکتر محسنی

72

سیده بهناز مومنی

نقش عدم تقارن اطلاعاتی وشدت رقابت در پیش بینی بازده آتی شرکتها

دکتر رضایی

دکتر رحیمیان

73

راحله حدادی

کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دکتررحیمیان

دکترهمتی

74

حسن برزگر

عوامل موثر برنسبت سود تقسیمی وتاثیرات آن برپیش بینی رشد سود آتی

دکتر کاظمی

دکتررحیمیان

75

توران باقری

تاثیر کیفیت حسابرسی برقدرت پیش بینی کنندگی سود شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رحیمیان

دکتررضازاده

76

رضا نعمتی

فرضیه جریان وجوه نقد آزاد ونظریه چرخه عمر:شواهدی درمورد سیاست تقسیم سود درشرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران

دکتررحیمیان

دکتررضایی

77

حسین قاسمی

رابطه بین راهبردها،ساختارسرمایه و عملکرد شرکتها

دکتررضایی

دکترکاظمی

78

سارا ساعی

بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی برواکنش بازار به اخبار غیر منتظره آتی

دکتر کردستانی

دکتر کاظمی

79

مریم ناظری کناری

تاثیر اعتبار تجاری بربازده غیرعادی شرکتها

دکتر رضایی

دکترکاظمی

80

مریم اکبری جور

بررسی رابطه بین تامین مالی حسابهای دریافتی وعدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رحیمیان

دکتر کاظمی

 
 

اطلاعات تماس

نشانی : قزوين، خيابان نوروزيان، تقاطع بلوار مطهری، دانشگاه رجاء

صندوق پستي:1177 - 34145 

کدپستی: 95834-34148

فکس: 33677105 - 028

تلفن : 10 - 33677101 - 028

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت