درباره نشریه

دانشگاه غیر انتفاعی رجاء با هدف اشاعه و گسترش آموزش و تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه دانش اقتصاد و بر اساس نیاز جامعه سال 1374 فعالیت خود را آغاز نمود و پس از دو دهه فعالیت در سال 1392 با اخذ موافقت هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ  6/8/1392 مجوز انتشار نشریه "نظریه های نوین اقتصادی" را دریافت نمود.

صاحب امتیاز : دانشگاه رجاء

 مدیر مسئول: دکتر جهانگیر بیابانی

 سردبیر: دکتر نادر مهرگان

 مدیر داخلی: دکتر رضا محسنی

 شاپا:2339-2383