جهت مشاهده چکیده هر یک از عناوین ذیل به کتابخانه مرکزی  مراجعه نمایید.

 

ردیف

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

1

م‍دل‌ س‍ازی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ و ح‍ف‍ظ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ن‍م‍ون‍ه‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍ان‍ک‌ ش‍ه‍ر)

رح‍م‍ان‍ی‌، زه‍را

س‍اس‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ زاده‌

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

2

اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ج‍زی‍ه‌ م‍ات‍ری‍س‌ ه‍ای‌ ن‍ا م‍ن‍ف‍ی‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اع‍ت‍م‍اد در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ گ‍ر

پ‍ور ح‍اج‍ی‌ زاده‌، زه‍را

ح‍ب‍ی‍ب‌ ای‍زد خ‍واه‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زی‍ن‍ال‍ی‌

3

ب‍ررس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اش‍ی‍اء ب‍ا ارائ‍ه‌ روش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍وت‍ور اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ف‍ازی‌

ن‍ظری‌ س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ف‍ر

م‍ح‍م‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رب‍ی‍ان‌

4

ت‍رک‍ی‍ب‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ت‍پ‍ه‌ ن‍وردی‌ ج‍ه‍ت‌ خ‍وش‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

رع‍ن‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ح‍ب‍ی‍ب‌ ای‍زد خ‍واه‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زی‍ن‍ال‍ی‌

5

ت‍اث‍ی‍ر ه‍وش‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍ش‍ت‍ری‌ م‍داری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌

ل‍ش‍گ‍ری‌ ن‍ی‍ا، م‍ی‍ن‍ا

س‍ی‍م‍ا اح‍م‍د پ‍ور

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

6

پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍وش‍م‍ن‍د م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر روی‍ک‍رد داده‌ ک‍اوی‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط (CRM[س‍ی‌. آر. ام‌)]. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ک‍ارای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ خ‍واه‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

س‍ی‍م‍ا اح‍م‍د پ‍ور

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

7

طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ی‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍وش‍م‍ن‍د م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ازی‌ در ب‍ان‍ک‍داری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظو ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌

م‍ح‍م‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رب‍ی‍ان‌

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

8

ب‍ه‍ب‍ود س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ گ‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ درج‍ه‌ ن‍ود ه‍ا در ش‍ب‍ک‍ه‌ اع‍ت‍م‍اد م‍ی‍ان‌ ک‍ارب‍ران‌

ع‍ب‍اس‍ی‌ ت‍ک‍ل‍ی‍م‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د

س‍اس‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

9

ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ روش‌ ج‍دی‍د ب‍رای‌ خ‍وش‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ارب‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍وزی‍ع‌ چ‍ن‍د م‍دی‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ آی‍ت‍م‌ ه‍ا در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ گ‍ر

ح‍اج‌ ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ه‍ی‍ا

س‍اس‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌

ح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ف‍ر

10

م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌

ول‍ی‌ زاده‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

س‍ی‍م‍ا اح‍م‍د پ‍ور

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

11

ارائ‍ه‌ ی‍ک‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ج‍دی‍د م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ن‍ف‍وذ ش‍ب‍ک‍ه‌

م‍رادی‌ پ‍ی‍ر ب‍ل‍وطی‌، ف‍روزان‌

ح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ف‍ر

س‍ی‍م‍ا اح‍م‍د پ‍ور

12

ن‍ق‍ش‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ وی‍روس‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا در ب‍ازار ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ب‍رد اه‍داف‍ش‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ل‍گ‍رام‌)

م‍ه‍اج‍ر، روح‌ ال‍ه‌

س‍ی‍م‍ا اح‍م‍د پ‍ور

اف‍س‍ان‍ه‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌

13

م‍دی‍ری‍ت‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ت‍ری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ارائ‍ه‌ ده‍ن‍ده‌ ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ پ‍ر س‍رع‍ت‌

ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ی‍ث‍م‌

س‍ی‍م‍ا اح‍م‍د پ‍ور

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌