طی مراسمی با حضور ریاست محترم دانشگاه رجاء دکتر آرش حاجی کریمی و کارکنان واحد اداری و مالی دانشگاه ، جناب آقای دکتر سیاهپوش بعنوان معاونت اداری مالی دانشگاه معرفی شدند .