اساتید هیات علمی دانشکده علوم انسانی

مدیر گروه و عضو هیات علمی : دکتر علیرضا رجب زاده

عضو هیات علمی : دکتر عبدالله کیایی

عضو هیات علمی : دکتر محمدالهی

مدیرگروه و عضو هیات علمی :دکتر محدثه تقی نژاد

عضو هیات علمی : دکتر علی فراهانی

عضو هیات علمی : دکتر راضیه زارعی

مدیرگروه و عضو هیات علمی :دکتر آرش حاجی کریمی

عضو هیات علمی : دکتر علی آقامحمدی

عضو هیات علمی : دکتر احمد کلهر

عضو هیات علمی : دکتر محمدحسین قضاوی

عضو هیات علمی : دکتر فیروزه رضوی

عضو هیات علمی : سیدعلی رئیس زاده

Powered by Atroban.ir