دوره های آموزش زبان انگلیسی و آلمانی

دانشگاه رجاء با همکاری کانون زبان ایران برگزار می نماید.

آموزش زبان آلمانی:

مدت کل دوره : 2 سال   به صورت مجازی

شهریه بابت یک ترم 3 ماهه : 280هزار تومان

دو روز در هفته شنبه و چهارشنبه ساعت برگزاری 18 الی 20

آموزش زبان انگلیسی:

شهریه بابت یک ترم 3 ماهه : 280هزار تومان

دو روز در هفته دوشنبه و پنج شنبه ساعت برگزاری 18 الی 20

به منظور ثبت نام در کارگاه خواهشمند است  مشخصات به شرح ذیل را به شماره وات ساپ 09108954486 دفتر ارتباط با صنعت ارسال فرمایید.

نام کارگاه:

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

رشته:

مقطع:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره ملی:

شماره همراه:

وضعیت تاهل:

مدت تاهل:

Powered by Atroban.ir