ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی : آقای آرش حاجی کریمی
رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مدیریت
مرتبه علمی: استادیار
سمت : ریاست دانشگاه رجاء
ایمیل سازمانی : ahajikarimi_riasat@raja.ac.ir
Powered by Atroban.ir