ردیف

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

1

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ول‍ی‍د دو ه‍دف‍ه‌ ب‍ا م‍ح‍دودی‍ت‌ ب‍ازه‌ زم‍ان‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د و ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ب‍ن‍دی‌ س‍ف‍ارش‌ در روش‌ ت‍ول‍ی‍د س‍اخ‍ت‌ طب‍ق‌ س‍ف‍ارش‌

م‍س‍ت‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

2

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌ در ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ت‍ک‌ ان‍ب‍ار - چ‍ن‍د خ‍رده‌ ف‍روش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ک‍م‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ت‍اب‍ع‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ و ت‍ع‍داد ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍س‌ اف‍ت‌

ج‍ع‍ف‍رپ‍ور طاه‍ر، ف‍ائ‍زه‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍رش‍ی‌

3

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ دس‍ت‍رس‌ پ‍ذی‍ری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍ری‌ - م‍وازی‌ ب‍ا اج‍زای‌ س‍ه‌ ح‍ال‍ت‍ه‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر پ‍ذی‍ر,'

اردان‍ه‌، ع‍ل‍ی‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ان‍ص‍اری‌

4

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ااطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ر ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ه‍ای‌ DCC - GARCH, VAR - GARCH, VAR - AGARCH

ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ام‌

پ‍روان‍ه‌ اص‍لان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

5

ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍دل‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍روژه‌ ب‍ا دس‍ت‍رس‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ و ام‍ک‍ان‌ ان‍ق‍طاع‌ ب‍ا ه‍دف‌ ک‍م‍ی‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ دی‍رک‍رد م‍وزون‌ ک‍ار ه‍ا و ح‍ل‌ ب‍ا دو ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌

ش‍اه‍ک‍وه‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ب‍ه‍روز اف‍ش‍ار ن‍ج‍ف‍ی‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

6

ب‍ه‍ب‍ود ف‍رای‍ن‍د ب‍رآورد ( م‍ن‍اب‍ع‌، زم‍ان‌ و ه‍زی‍ن‍ه‌) پ‍روژه‌ ه‍ای‌ EPC[ ای‌. پ‍ی‌. س‍ی‌] . ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‌ AHP[ ای‌. اچ‌. پ‍ی‌]. و م‍دی‍ری‍ت‌ ارزش‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ده‌ ف‍ازی‌ FEVM[ اف‌. ای‌. وی‌. ام‌] . ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌ آداک‌)

ش‍ج‍اع‍ی‌ پ‍ور، ال‍ه‍ام‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

7

طراح‍ی‌ م‍دل‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ی‍اد گ‍ی‍رن‍ده‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ واس‍وک‍لای‍ی‌، دان‍ی‍ال‌

رض‍ا رم‍ض‍ان‍ی‌ خ‍ورش‍ی‍د دوس‍ت‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌

8

م‍دل‌ س‍ازی‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ در ی‍ک‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ دو م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ و ح‍ل‌ آن‌ ب‍ا ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ گ‍ران‍ش‍ی‌

اس‍دی‌، ال‍ه‍ام‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

9

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ت‍ح‍ری‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ر ه‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ م‍س‍ک‍ن‌ ای‍ران‌، ی‍ک‌ م‍دل‌ خ‍ود ت‍وض‍ی‍ح‌ ب‍رداری‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ) SVAR( [اس‌. وی‌. ای‌. آر].

اس‍دال‍ه‍ی‌، آوی‍ده‌

پ‍روان‍ه‌ اص‍لان‍ی‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌

10

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ م‍وج‍ودی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ VMI[ وی‌. ام‌. آی‌]. ب‍ا ام‍ک‍ان‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ ک‍الا ب‍ی‍ن‌ ان‍ب‍ار خ‍رده‌ ف‍روش‍ان‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ ف‍ض‍ای‌ ان‍ب‍ار و ت‍ع‍داد س‍ف‍ارش‍ات‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌

ی‍وس‍ف‍ی‌، ال‍ن‍از

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

11

م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ 4PL[ چ‍ه‍ار. پ‍ی‌. ال‌]. ب‍ا روی‍ک‍رد چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

ج‍ع‍ف‍ری‌، اع‍ظم‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

م‍ح‍م‍د رض‍ا ان‍ص‍اری‌

12

زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ام‍ی‍ون‌ ه‍ا در ان‍ب‍ار ع‍ب‍وری‌ ب‍ا ه‍دف‌ ک‍م‍ی‍ن‍ه‌ ک‍ردن‌ ت‍اخ‍ی‍ر ک‍ام‍ی‍ون‌ ه‍ا

رض‍ائ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ه‍دی‌ ی‍زدان‍ی‌

13

ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ SWOT-FUZZY ANP[س‍وات‌ - ف‍ازی‌ ای‌. ان‌. پ‍ی‌].

طرخ‍وران‍ی‌، م‍رج‍ان‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

14

م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ک‍ارگ‍اه‌ گ‍ردش‌ ک‍اری‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ و اث‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ی‍ک‌ م‍دل‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌

ف‍ت‍وت‌، آزاده‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

15

زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ری‍ان‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌ م‍ون‍ت‍اژی‌ دو م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار چ‍ن‍د س‍طح‍ی‌ م‍ح‍ص‍ول‌ و م‍ح‍دودی‍ت‌ در دس‍ت‍رس‌ ب‍ودن‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌

ن‍ی‍ک‍وی‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

16

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ن‍رخ‌ ارز ت‍وس‍ط م‍دل‌ ه‍ای‌ ت‍لاطم‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ و ات‍و رگ‍رس‍ی‍و ب‍ا خ‍طای‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ در ی‍ک‌ روی‍ک‍رد ب‍ی‍زی‌

ق‍ن‍ب‍ری‌، ن‍وش‍ی‍ن‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ام‍ی‍ری‌

پ‍روان‍ه‌ اص‍لان‍ی‌

17

زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ ج‍ری‍ان‌ ک‍ارگ‍اه‍ی‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ان‍رژی‌ م‍ص‍رف‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌

ج‍ع‍ف‍ر اوغ‍ل‍ی‌ اس‍ف‍ت‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د

م‍ه‍دی‌ ی‍زدان‍ی‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

18

اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍لاطم‌ ب‍ازار ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌

اح‍م‍دن‍ژاد ع‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ام‍ی‍ری‌

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ن‍اص‍ر پ‍ور

19

ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ روش‌ ه‍ای‌ وی‍ک‍ور ف‍ازی‌ و ت‍اپ‍س‍ی‍س‌ ف‍ازی‌ و ج‍ی‍ب‍س‍ون‌ ب‍راون‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ج‍دی‍د ب‍ان‍ک‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ اق‍ت‍ص‍اد ن‍وی‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ش‌ ت‍ه‍ران‌)

س‍ی‍ف‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ن‍دا

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

20

ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ م‍س‍ک‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ خ‍ود ت‍وض‍ی‍ح‌ ب‍رداری‌ ( ۹۱-۱۳۷۱ )

رم‍ض‍ان‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌

پ‍روان‍ه‌ اص‍لان‍ی‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌

21

طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ س‍ب‍ز ب‍رای‌ ک‍الاه‍ای‌ ف‍اس‍د ش‍دن‍ی‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍س‍ال‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ای‍ی‌ - م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ام‍ک‍ان‌ ان‍ب‍ارش‌

ن‍ج‍ات‌ ب‍خ‍ش‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

م‍ه‍دی‌ ی‍زدان‍ی‌

22

م‍دل‌ س‍ازی‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ ه‍ای‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ب‍ازار ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ه‍ای‌ ات‍و رگ‍رس‍ی‍و آس‍ت‍ان‍ه‌ ای‌

دان‍ائ‍ی‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ن‍اص‍ر پ‍ور

23

زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍روژه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد م‍وازن‍ه‌ زم‍ان‌ - ه‍زی‍ن‍ه‌ - ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍ازه‌ ای‌

ش‍م‍ش‍ادی‍ان‌، ال‍ن‍از

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

ب‍ه‍روز اف‍ش‍ار ن‍ج‍ف‍ی‌

24

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ (ژن‍ت‍ی‍ک‌) (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍س‍ک‍ن‌ - ش‍ع‍ب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌)

گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

25

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ت‍ای‍ی‍دی‌ و روش‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ پ‍رام‍ت‍ی‌

رح‍ی‍م‌ پ‍ور ق‍دی‍م‌، م‍ه‍دی‍س‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

26

م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ اض‍طراری‌ در ش‍رای‍ط ع‍دم‌ ق‍طع‍ی‍ت‌ ب‍ا روی‍ک‍رد چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌

خ‍دا ک‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍اب‍ر

ع‍ل‍ی‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

27

زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ار ک‍ارگ‍اه‍ی‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ر ب‍ا زم‍ان‌ ه‍ای‌ پ‍ردازش‌ ق‍اب‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‌

غ‍لام‍ی‌ س‍ل‍طان‌ م‍رادی‌، س‍ام‍ان‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

28

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ای‍ران‌ طی‌ دوره‌ ۱۳۹۰ -۱۳۶۰ ، ال‍گ‍وی‌ خ‍ود رگ‍رس‍ی‍ون‌ ب‍رداری‌

ک‍اوس‍ی‌، س‍رور

پ‍روان‍ه‌ اص‍لان‍ی‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌

29

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ع‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ و روش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌

ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

س‍ع‍ی‍د ص‍ح‍ت‌

30

ارزی‍اب‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ م‍ق‍دار س‍ف‍ارش‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ پ‍ای‍دار ب‍ا روی‍ک‍رد MCDM[ام‌. س‍ی‌. دی‌. ام‌].

ق‍ره‌ ب‍اغ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

31

ن‍ق‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ م‍س‍ک‍ن‌ در م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ SVAR[اس‌. وی‌. ای‌. آر]. و ب‍رای‌ دوره‌ زم‍ان‍ی‌ ۱۳۹۲ -۱۳۷۰

ای‍ران‍ی‌، رض‍ا

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

پ‍روان‍ه‌ اص‍لان‍ی‌

32

ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌ ب‍رای‌ م‍س‍ال‍ه‌ FJSP[اف‌. ج‍ی‌. اس‌. پ‍ی‌]. چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌

ن‍اس‍اری‌، ف‍ران‍ک‌

م‍ه‍دی‌ ی‍زدان‍ی‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

33

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ع‍ب‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ت‍ای‍ی‍دی‌ (CFA) [س‍ی‌. اف‌. ای‌]. و روش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌ (MCDM) [ام‌. س‍ی‌. دی‌. ام‌].

ای‍م‍ان‍ی‌، رض‍ا

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

ع‍ل‍ی‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌

34

روی‍ک‍رد پ‍وی‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا در ارزی‍اب‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود س‍ی‍س‍ت‍م‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ری‍ان‌ ت‍ول‍ی‍د و م‍وج‍ودی‌ (ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ش‍ر)

اخ‍وان‌ رض‍ای‍ی‌، ال‍ن‍از

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

35

طراح‍ی‌ م‍دل‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ م‍س‍ال‍ه‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ م‍اش‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ م‍وازی‌ در راس‍ت‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ل‍ح‍اظ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ودن‌ زم‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍ر

ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، ام‍ی‍ن‌

ع‍ل‍ی‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌

ام‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍ودی‌

36

م‍دل‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍روژه‌ چ‍ن‍د ه‍دف‍ه‌ ب‍ا اج‍را ه‍ای‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍وازن‍ه‌ زم‍ان‌، ه‍زی‍ن‍ه‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ری‍س‍ک‌ در ش‍رای‍طی‌ ک‍ه‌ ق‍طع‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ا م‍ج‍از ب‍اش‍د

خ‍ل‍ف‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ج‍ی‍د س‍ب‍زه‌ پ‍رور

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

37

طراح‍ی‌ م‍دل‌ م‍ق‍دار ت‍ول‍ی‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ح‍ال‍ت‌ چ‍ن‍د م‍ح‍ص‍ول‍ه‌ ب‍ا ت‍ح‍ول‌ س‍ف‍ارش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌

ش‍اه‍رودی‌، ی‍اس‍ر

ع‍ل‍ی‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌

ب‍ه‍روز اف‍ش‍ار ن‍ج‍ف‍ی‌

 

 

اطلاعات تماس

نشانی : قزوين، خيابان نوروزيان، تقاطع بلوار مطهری، دانشگاه رجاء

صندوق پستي:1177 - 34145 

کدپستی: 95834-34148

فکس: 33677105 - 028

تلفن : 10 - 33677101 - 028

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت