جهت مشاهده چکیده هر یک از عناوین ذیل به کتابخانه مرکزی  مراجعه نمایید.
 

ردیف

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

1

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ب‍ازده‌) و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌ ک‍ل‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

2

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و ب‍ازده‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ه‍راب‍ی‌، ام‍ی‍ن‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

3

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

خ‍وب‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

4

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍از و ک‍ار ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ث‍روت‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ام‌ داران‌

ب‍اق‍ری‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

5

ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود ب‍ر راب‍طه‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ آزاد و ارزش‌ س‍ه‍ام‌ داران‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

آخ‍ون‍د زاده‌، م‍ی‍ث‍م‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

6

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ روش‌ ه‍ای‌ ن‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ در ح‍س‍اب‍داری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

7

س‍ن‍ج‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ارزش‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌

ک‍ارگ‍ر ش‍ام‍ل‍و، ب‍ه‍رام‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

8

م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اج‍زای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ده‍ق‍ان‌ خ‍ان‍ق‍اه‍ی‌، ب‍ی‍ت‍ا

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

9

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ در ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ در گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌

ب‍اق‍ری‌، ح‍س‍ن‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

10

ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ارزش‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ام‌ داران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و س‍ود ب‍اق‍ی‌ م‍ان‍ده‌

ع‍ب‍ان‍ژاد، ش‍ک‍وف‍ه‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

11

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ح‍ج‍م‌ م‍ب‍ن‍ا و ح‍د ن‍وس‍ان‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ی‍ادگ‍اری‌ ح‍س‍ن‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

12

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ح‍س‍اب‍رس‌ و س‍ه‍م‌ ب‍ازار ص‍اح‍ب‌ ک‍ار ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

ص‍دی‍ق‌، م‍ح‍م‍د ج‍واد

ج‍واد رض‍ا زاده‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

13

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اران‍ه‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ف‍ری‍دون‍د، رق‍ی‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

14

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ و ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ک‍ب‍ی‍ری‌، س‍ع‍ی‍د

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

15

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ و س‍ود ق‍ب‍ل‌ از ب‍ه‍ره‌ و م‍ال‍ی‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ودرو س‍ازی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍وم‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

16

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

رض‍ای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

17

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط

م‍اس‍ت‍ری‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

18

ب‍ررس‍ی‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ در گ‍زارش‌ ه‍ای‌ س‍الان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ح‍اج‍ی‌ س‍ی‍د اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

19

ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ت‍ف‍اض‍ل‍ی‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، س‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ و ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ا ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍اب‍ای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

20

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍داری‌ اج‍زای‌ ن‍ق‍دی‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

21

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍از و ک‍ار ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

اس‍دال‍ه‍ی‌، آس‍ی‍ه‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

22

ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

دش‍م‍ن‌ زی‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ق‍درت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

23

ن‍ق‍ش‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د م‍ورد ان‍ت‍ظار ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد آت‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

اس‍لام‍ی‌، ک‍ی‍م‍ی‍ا

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

24

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رطی‌ و غ‍ی‍ر ش‍رطی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

روح‍ی‌ ج‍ن‍اق‍رد، ت‍ورج‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

25

ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ح‍م‍د ن‍ژاد، ع‍اطف‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

26

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍ا ارزش‌ ب‍ازار و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌

ن‍ی‍ک‍و ن‍س‍ب‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

27

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ در ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

28

راب‍طه‌ س‍ه‍ام‌ داران‌ ن‍ه‍ادی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ م‍دی‍ره‌ ب‍ا ث‍روت‌ ای‍ج‍اد ش‍ده‌ ب‍رای‌ س‍ه‍ام‌ داران‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ح‍م‍دی‌، ام‍ی‍د

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

29

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ و ن‍وس‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ س‍ه‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ک‍ش‍اورز ام‍ام‍ی‌، م‍ه‍رداد

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

م‍ص‍طف‍ی‌ زن‍دی‍ه‌

30

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ اج‍زای‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ود ه‍ای‌ آت‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ و اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

اح‍م‍د پ‍ور، م‍ه‍دی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

31

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ف‍رد، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

32

پ‍ای‍داری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ع‍ادی‌ و غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا پ‍ای‍داری‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌

ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، زه‍را

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

33

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ب‍ده‍ی‌ ، ت‍ن‍وع‌ پ‍ذی‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍ری‍ف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

س‍لام‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

34

ن‍ق‍ش‌ ت‍وزی‍ع‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ی‍ن‌ س‍ه‍ام‌ داران‌ و ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ر خ‍طای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د آت‍ی‌

ق‍اس‍م‍ی‌، رح‍ی‍م‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

35

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ف‍دائ‍ی‌ ک‍ل‍ورزی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

36

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ود ق‍ب‍ل‌ از ب‍ه‍ره‌ و م‍ال‍ی‍ات‌ و ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ا ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رای‍ط ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

پ‍ارس‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

37

ک‍ارای‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ب‍ه‌ اخ‍ب‍ار اع‍لان‌ س‍ود ح‍س‍اب‍داری‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌

س‍پ‍ی‍ددس‍ت‌، س‍پ‍ی‍ده‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

38

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ب‍ا ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌

س‍اج‍دی‌، پ‍ری‍س‍ا

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

39

م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ (ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌) ب‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ارزش‌ ب‍ازار ب‍ه‌ ارزش‌ دف‍ت‍ری‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ Q[ک‍ی‍و] ت‍وب‍ی‍ن‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

ع‍ب‍دل‍ی‌ ش‍رب‍ی‍ان‍ی‌، زه‍را

ن‍طام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

40

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ آت‍ی‌

ی‍زدان‍ی‌، س‍ارا

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

41

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ارائ‍ه‌ م‍ج‍دد ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ق‍ل‍ی‌ زاده‌، آس‍ی‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

42

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و س‍ود ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ م‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ا اش‍خ‍اص‌ واب‍س‍ت‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ح‍اج‍ی‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌

ن‍طام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

43

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌، ن‍س‍ب‍ت‌ ارزش‌ دف‍ت‍ری‌ ب‍ا ارزش‌ ب‍ازار و س‍ود ت‍ق‍س‍ی‍م‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

44

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ود آی‍ن‍ده‌

گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌ ق‍ری‍ه‌ ع‍ل‍ی‌، م‍طه‍ره‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

45

ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍ر ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ و ن‍رخ‌ ب‍ازده‌ دارای‍ی‌ ه‍ا ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر راه‍ب‍رد ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌

رای‍ق‍ی‌، م‍ری‍م‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

46

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ در طی‌ چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

طای‍ف‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ، ام‍ی‍ر

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌ و م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

47

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د ن‍گ‍ه‍داری‌ ش‍ده‌ و ب‍ازده‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌

ک‍اک‍اون‍د، ه‍ان‍ی‍ه‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

48

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ در ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ ع‍ض‍و س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍ص‍وره‌

ن‍طام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

49

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ازار ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

غ‍ی‍اث‍ی‍ان‌، روش‍ن‍ک‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

50

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍خ‍ارج‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌

ش‍اک‍ری‌، ن‍ی‍ره‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

51

ت‍اث‍ی‍ر م‍ع‍ام‍لات‌ اش‍خ‍اص‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ : ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ س‍از و ک‍ار ه‍ای‌ راه‍ب‍ردی‌

م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

52

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ و ع‍دم‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ه‍وای‍ی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

53

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍وی‍ای‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود

وش‍اح‍ی‌، م‍رج‍ان‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

54

ت‍اث‍ی‍ر ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ه‍ش‍دار ده‍ن‍ده‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌

س‍رای‍ی‌، س‍م‍ی‍را

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

55

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار خ‍ط م‍ش‍ی‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود و اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در ارزش‌ گ‍ذاری‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ف‍ض‍ل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

56

راب‍طه‌ ک‍م‍ی‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اف‍ش‍ا اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‍ار ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا ان‍دازه‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط (پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌)

ن‍ج‍ار اس‍دال‍ه‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

57

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اف‍ش‍ا ب‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادی‌

ق‍اس‍م‍ی‌ خ‍ی‍ر آب‍ادی‌، س‍ه‍ی‍لا

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

58

ت‍اث‍ی‍ر ت‍ف‍اوت‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ا، اب‍وذر

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

59

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد و س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، رض‍ا

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

60

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ از طری‍ق‌ ب‍ده‍ی‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ت‍ران‍ه‌، ش‍ی‍ری‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

61

ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رش‍د س‍ود آت‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍رزگ‍ر، ح‍س‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ب‍رزگ‍ر

62

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود گ‍زارش‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دوره‌ ای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ی‍ر ب‍ه‍رس‍ت‍ی‌، راض‍ی‍ه‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

63

م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

ف‍ارس‍ی‌، ش‍ای‍س‍ت‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

64

ارت‍ب‍اط راه‍ب‍رد ت‍ن‍وع‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ و ارزش‌ س‍طح‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ا ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ ان‍ب‍اش‍ت‍ه‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ راد، زه‍ره‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

65

ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، ف‍ران‍ک‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

66

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ رش‍د، ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

67

اث‍ر پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‌، زی‍ن‍ب‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

68

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‌ ه‍ای‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

اک‍ب‍ری‌، م‍ری‍م‌

رح‍ی‍م‍ی‍ان‌ ، ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

69

ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‌ ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود ت‍ع‍ه‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

ارش‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

70

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ش‍دت‌ رق‍اب‍ت‌ در ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر ب‍ازده‌ آت‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍ه‍ن‍از، م‍وم‍ن‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

71

ت‍اث‍ی‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود

ب‍رزده‌، ام‍ی‍ر

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

72

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد و م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

س‍ی‍د ک‍ی‍ای‍ی‌، ج‍لال‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

73

ت‍اث‍ی‍ر ب‍ه‍ب‍ود ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد و ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

رس‍ت‍م‍ی‌ اس‍ت‍اد ک‍لای‍ه‌، زی‍ن‍ب‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

74

ع‍وام‍ل‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍رادران‌ ان‍ارک‍ی‌، ن‍گ‍ار

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

75

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ان‍دازه‌ ری‍س‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

رف‍ی‍ع‍ی‌، وح‍ی‍د

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

76

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍ود س‍ه‍ام‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌

ح‍ق‍گ‍و، وح‍ی‍د

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

77

م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍ازار

طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ع‍ف‍ت‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

78

ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ در م‍ی‍زان‌ اری‍ب‍ی‌ (خ‍طای‌) پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ود ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ش‍رک‍ت‌

خ‍س‍روی‌، م‍ح‍س‍ن‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

79

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ و س‍ودم‍ن‍دی‌ س‍ود در ق‍رارداد پ‍اداش‌

اح‍م‍دی‌، زه‍را

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

80

ت‍اث‍ی‍ر اع‍ت‍ب‍ار ت‍ج‍اری‌ ب‍ر ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌

ن‍اظری‌ ک‍ن‍اری‌، م‍ری‍م‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

81

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ خ‍لاف‌ ق‍اع‍ده‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

82

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ش‍رطی‌ ب‍ر واک‍ن‍ش‌ ب‍ازار ب‍ه‌ اخ‍ب‍ار غ‍ی‍ر م‍ن‍ت‍ظره‌ آت‍ی‌

س‍اع‍ی‌، س‍ارا

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

83

ت‍اث‍ی‍ر چ‍رخ‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ ،ان‍دازه‌، ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و اه‍رم‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر اول‍وی‍ت‌ گ‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ب‍رون‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

ث‍م‍ان‍ی‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

84

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اع‍لان‌ س‍ود ب‍ا ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ ، ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ ب‍زچ‍ل‍وی‍ی‌، ام‍ی‍ر

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

85

راب‍طه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و م‍ع‍ام‍لات‌ اش‍خ‍اص‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

رس‍ت‍م‍ی‌، اک‍ب‍ر

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍ود زاده‌

86

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌، ت‍اخ‍ی‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ و ب‍ازده‌ ه‍ای‌ آت‍ی‌ س‍ه‍ام‌

ب‍اق‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

87

اث‍ر ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ ب‍ودن‌ اع‍لان‌ س‍ود ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ در گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

م‍ش‍ه‍دی‌ ع‍ب‍دل‌، آزی‍ت‍ا

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

88

م‍ی‍زان‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ ت‍ئ‍وری‌ Q[ک‍ی‍و] ت‍وب‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا از دی‍دگ‍اه‌ ن‍ظری‌ و ت‍ج‍رب‍ی‌

اس‍دی‌، رض‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

89

ت‍اث‍ی‍ر رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار ب‍ر روی‍ه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ت‍ق‍ی‌ زاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

90

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود و م‍خ‍ارج‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ در ش‍رای‍ط ع‍دم‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ج‍ری‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د

آص‍ف‍ی‌ ی‍گ‍ان‌ م‍ح‍ل‍ه‌، ف‍ائ‍زه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

91

ت‍اث‍ی‍ر ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د و ت‍م‍رک‍ز م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍ر ارزش‌ ی‍اب‍ی‌ ش‍رک‍ت‌

خ‍وش‍رو، ع‍ل‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌

92

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر م‍ح‍دودی‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود در ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌

ن‍ص‍ی‍ری‌، ای‍رج‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

93

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر س‍طح‌ ک‍ل‍ی‌ اف‍ش‍ا

م‍وس‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

94

ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍رت‍ر س‍ه‍ام‌

ی‍اری‌، ف‍رن‍گ‍ی‍س‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

95

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ب‍ر ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د

ی‍ح‍ی‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

96

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ، ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

دی‍ل‍م‍ی‌ م‍ع‍زی‌، آزی‍ت‍ا

ج‍واد رض‍ا زاده‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

97

ب‍ررس‍ی‌ درآم‍د ه‍ای‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ع‍ی‍ار م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ن‍ق‍دی‌ پ‍ور ازب‍رم‍ی‌، س‍ج‍اد

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

98

ت‍اث‍ی‍ر ن‍وع‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

اس‍دزاده‌، ام‍ی‍ر

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

99

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍وج‍ودی‌ ک‍الا ب‍ا س‍ود و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌

ک‍لات‍ه‌، م‍ح‍م‍د

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

100

ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ ت‍ص‍دی‌ م‍دی‍ر ع‍ام‍ل‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

طاح‍ون‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

101

ت‍اث‍ی‍ر س‍ه‍ام‌ داران‌ ن‍ه‍ادی‌ و س‍ای‍ر م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ و م‍ی‍زان‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ب‍ه‍زاد

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

102

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اظه‍ار ن‍ظر غ‍ی‍ر م‍ق‍ب‍ول‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ا م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍ده‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

103

ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ در گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌

م‍ه‍دوی‍ان‌، راح‍ل‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

104

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‌ ه‍م‍وار س‍ازی‌ س‍ود س‍ه‍ام‌

ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

105

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ درخ‍ت‌ ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و رگ‍رس‍ی‍ون‌

دان‍ای‍ی‌، ش‍ق‍ای‍ق‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

106

ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍ر ع‍ای‍دات‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌

س‍ام‍خ‍ان‍ی‍ان‍ی‌، وح‍ی‍د

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

107

ت‍اث‍ی‍ر ب‍ده‍ی‌، ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌ و ن‍ق‍دی‍ن‍گ‍ی‌ روی‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ه‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌

غ‍لام‍پ‍ور ش‍م‍ام‍ی‌، ح‍م‍ی‍را

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

108

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ دوره‌ ت‍ص‍دی‌ م‍دی‍ر ع‍ام‍ل‌ و ری‍اس‍ت‌ ه‍ی‍ات‌ م‍دی‍ره‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌ آت‍ی‌ و رش‍د ف‍روش‌ ش‍رک‍ت‌

ن‍وروزی‌، س‍ج‍اد

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

109

ت‍اث‍ی‍ر رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر پ‍ای‍داری‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌)

ی‍ک‍ه‌ ف‍لاح‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

110

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ول‌ ن‍ق‍د ک‍اف‍ی‌ و اض‍اف‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد آی‍ن‍ده‌ ش‍رک‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ و ک‍وچ‍ک‌

م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ی‍وا

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

111

ت‍اث‍ی‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍از و ک‍ار ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌

ج‍وادی‌ ن‍ام‌ ج‍واد، وح‍ی‍د

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

112

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و دق‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ س‍ود

ل‍ش‍گ‍ری‌، اف‍روز

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

113

ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود ت‍ع‍ه‍دی‌ و واق‍ع‍ی‌ ب‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادی‌

م‍وس‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍دی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

114

ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ گ‍ردش‌ دارای‍ی‌ ه‍ا و ح‍اش‍ی‍ه‌ س‍ود ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌

ب‍ه‍م‍ن‍ی‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

115

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و اه‍رم‌ ب‍ده‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ش‍ک‍ری‌، م‍ی‍ن‍ا

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

116

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ از ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارای‍ی‌ م‍ع‍ام‍لات‍ی‌ ، ک‍ارای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و س‍ود آوری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا (DEA) [دی‌. ای‌. ای‌].

ه‍ن‍رم‍ن‍دی‌، زه‍را

رض‍وان‌ ح‍ج‍ازی‌

رض‍ا ف‍رض‍ی‌ پ‍ور ص‍ائ‍ن‌

117

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ دارای‍ی‌ ه‍ا و ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌

م‍م‍ی‍زی‌، زی‍ن‍ب‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

118

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ رش‍د ش‍رک‍ت‌ و ارزش‌ گ‍ذاری‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌

ت‍ی‍م‍وری‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

119

ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍ه‍ام‌ ع‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

ب‍س‍طام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

120

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌، ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ آزاد ت‍ن‍وع‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌

گ‍ل‍ی‍ج‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

121

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ م‍ال‍ی‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌

ق‍وی‌ پ‍ن‍ج‍ه‌، رام‍ی‍ن‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

122

ت‍اث‍ی‍ر رت‍ب‍ه‌ ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ه‌ ارزش‌ س‍ه‍ام‌

گ‍ل‌ چ‍وب‍ی‍ان‌، ب‍ه‍اران‌ س‍ادات‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

123

ت‍اث‍ی‍ر پ‍ای‍داری‌ ه‍ی‍ات‌ م‍دی‍ره‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ واق‍ع‍ی‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ده‍ق‍ان‌ ح‍داد، س‍ح‍ر

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

124

ت‍اث‍ی‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ر ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ه‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌

م‍ای‍ل‌، م‍ری‍م‌ ال‍س‍ادات‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

125

ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ج‍ه‍ان‍گ‍رد، س‍م‍ی‍را

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

126

ارزش‌ م‍رب‍وط ب‍ودن‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌,The Value relevance of financial statementand their impact oc stock

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

127

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ح‍دادی‌، راح‍ل‍ه‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

128

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ت‍ق‍ل‍ب‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ م‍وت‍وری‌، ت‍ری‍ل‍ر و ن‍ی‍م‌ ت‍ری‍ل‍ر)

ک‍رب‍اس‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

129

راب‍طه‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌، ری‍س‍ک‌ و ن‍وع‌ اظه‍ار ن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍گ‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

130

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ و ت‍وان‍ای‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ در اخ‍ذ ت‍س‍ه‍ی‍لات‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌

م‍ولای‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

131

ب‍ح‍ران‌ م‍ال‍ی‌ و ت‍ف‍اوت‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ س‍ود ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ع‍ی‍ار م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌

ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

132

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍رت‍ف‍وی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍داری‌

ک‍ری‍م‍ی‌، س‍ارا

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

م‍ح‍س‍ن‌ خ‍ون‌ س‍ی‍اوش‌

133

ت‍اث‍ی‍ر درآم‍د ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ه‍دف‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا

ص‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌

134

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ض‍ری‍ب‌ واک‍ن‍ش‌ س‍ود و ری‍س‍ک‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ت‍ج‍اری‌

ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

135

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ری‍س‍ک‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ه‍زاره‌، پ‍روان‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌

136

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‍ات‌ م‍ع‍وق‌، م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود و م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌

ع‍ب‍دی‌ ش‍ه‍رودی‌، م‍ح‍م‍د

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

137

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ق‍درت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍اق‍ری‌، ت‍وران‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

138

ارزی‍اب‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍م‍وار س‍ازی‌ س‍ود ب‍ا ری‍س‍ک‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍ی‍گ‌ زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

139

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌

ف‍ی‍روز ف‍ر، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

م‍ق‍ص‍ود ام‍ی‍ری‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

140

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا ب‍ا خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ م‍ش‍روط

م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ی‌ پ‍ور ش‍ک‍ری‌، ال‍ه‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

141

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌

اخ‍وان‌، ام‍ی‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

142

ت‍وان‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ اج‍زای‌ س‍ود در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍دی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ آت‍ی‌

م‍رادی‌، راح‍ل‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

143

ت‍اث‍ی‍ر چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و ت‍ورم‌ ب‍ر س‍طح‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ج‍م‍ال‍ی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

144

ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌

ای‍وب‍ی‌ راد، رض‍ا

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌

145

ت‍اث‍ی‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ارزش‌ دف‍ت‍ری‌ دارای‍ی‌ ه‍ا

آرم‍ون‌، ام‍ی‍د

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

146

ارزش‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ال‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌

ن‍ای‍ب‌، ف‍ری‍ب‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

147

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍رخ‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا

م‍لائ‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

148

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در گ‍ردش‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

درزی‌ رام‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

149

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ و ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ س‍الان‍ه‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ع‍ل‍ی‌ ن‍وری‌، ال‍ه‍ام‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

150

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ ب‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ع‍ن‍ای‍ت‍ی‌ راد، زه‍ره‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌

151

ت‍اث‍ی‍ر ن‍وع‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍اق‍ر زاده‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

152

ت‍اث‍ی‍ر دق‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ب‍ازده‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ در ع‍رض‍ه‌ اول‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

س‍ی‍د ص‍ال‍ح‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

153

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ب‍ده‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍اری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ اخ‍ت‍ی‍اری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌

رض‍وی‌ ن‍س‍ب‌، ک‍ی‍ان‍وش‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

154

م‍طال‍ع‍ه‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌، ه‍زی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ و م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌

خ‍دای‍اری‌ ، رض‍ا

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

155

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وج‍ودی‌ ک‍الا و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌

ت‍وک‍ل‌، ال‍ه‍ه‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

156

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍اق‍ری‌ گ‍رم‍ارودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ زاده‌

157

پ‍رداخ‍ت‌ س‍ود س‍ه‍ام‌ و ری‍س‍ک‌ س‍ق‍وط آت‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌

ح‍ر آب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

158

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ظرف‍ی‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌

ج‍ع‍ف‍ری‌ اوزم‍چ‍ل‍وئ‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

159

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ع‍دم‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ در ت‍ق‍اض‍ای‌ م‍ح‍ص‍ول‌ و رف‍ت‍ار ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

اک‍ب‍ری‌ ارس‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

160

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ری‍س‍ک‌ ت‍م‍رک‍ز م‍ش‍ت‍ری‌ ع‍م‍ده‌ ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ف‍دائ‍ی‌، م‍ری‍م‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

161

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ و ت‍اخ‍ی‍ر واک‍ن‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ت‍راب‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

162

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ت‍اخ‍ی‍ر واک‍ن‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ و چ‍رخ‍ه‌ ت‍ج‍اری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ه‍اج‍ر، ص‍ف‍ی‍ه‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

163

ت‍اث‍ی‍ر م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ : روی‍ک‍رد غ‍ی‍ر خ‍طی‌

ف‍دای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

164

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ث‍ب‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

روزب‍ه‍ان‍ی‌، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

165

ت‍اث‍ی‍ر ه‍م‍وار س‍ازی‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر ارزش‌ ش‍رک‍ت‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍س‍ا

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ ب‍رزگ‍ر

166

اه‍م‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط اطلاع‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍ر اج‍ت‍ن‍اب‌ از م‍ال‍ی‍ات‌

دس‍ت‍وران‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

167

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و اف‍ش‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

اف‍ش‍ار ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

168

ت‍اث‍ی‍ر ت‍اخ‍ی‍ر واک‍ن‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ ن‍ق‍د ش‍ون‍دگ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

169

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارزش‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ( س‍ی‍اس‍ت‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود، س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ و ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د) در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

اح‍م‍د آب‍ادی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

170

ت‍اث‍ی‍ر ع‍دم‌ ت‍ق‍رن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ر ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ و ج‍ری‍ان‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍د آزاد

رح‍ی‍م‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

171

ت‍اث‍ی‍ر ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ و س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌

ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

172

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌

ج‍ه‍ان‌ آرا، ص‍دی‍ق‍ه‌

غ‍لام‍رض‍ا ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

173

س‍ود م‍ن‍دی‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ود در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ و ارزش‌ گ‍ذاری‌

ب‍اق‍ری‌ روچ‌، ن‍دا

ج‍واد رض‍ا زاده‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

174

ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر زم‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ب‍ان‍ک‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ای‍ران‍ی‍ان‌)

ف‍رخ‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

175

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ک‍ری‍م‌ زاده‌، ش‍ه‍رام‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

176

م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌ و چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌

رس‍ت‍م‍ی‍ان‌، ح‍دی‍ث‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

177

ت‍اث‍ی‍ر غ‍ی‍ر خ‍طی‌ م‍خ‍ارج‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ : ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍وع‌ ص‍ن‍ع‍ت‌

ق‍م‍ری‌ ح‍ی‍در پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

178

راب‍طه‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ه‍دوی‌ راد، م‍ن‍ا

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

م‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌

179

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ گ‍روه‌

زن‍گ‍ن‍ه‌، رام‍ی‍ن‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

180

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ه‍ی‍ات‌ م‍دی‍ره‌ ب‍ا م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و س‍طح‌ ن‍گ‍ه‌ داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د

خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و، ف‍ائ‍زه‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

181

ت‍اث‍ی‍ر س‍ه‍م‌ ب‍ازار و ب‍ازار رق‍اب‍ت‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر م‍خ‍ارج‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌

اح‍م‍د پ‍ور ش‍م‍س‌ آب‍اد، س‍ان‍از

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

182

راب‍طه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و س‍طح‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د

ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

183

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ و ک‍وچ‍ک‌

ام‍ی‍دی‌، س‍ی‍ف‌ ال‍ه‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

184

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ره‍ن‍م‍ا، ام‍ی‍ر

ای‍رج‌ ن‍وروش‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

185

راب‍طه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا م‍خ‍ارج‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ای‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ راه‍ب‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ن‍وری‌، ل‍ی‍لا

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

186

راب‍طه‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

چ‍راغ‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

187

ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ و ن‍ظام‌ راه‍ب‍ری‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌

م‍ح‍م‍ودی‌، ح‍م‍زه‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

م‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌

188

ت‍اث‍ی‍ر ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

رح‍م‍ان‍ی‌، زه‍را

ج‍واد رض‍ا زاده‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

189

ان‍ع‍ک‍اس‌ پ‍ای‍داری‌ س‍ود، ج‍ری‍ان‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در س‍طح‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و ش‍رک‍ت‌

روه‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌

ای‍رج‌ ن‍وروش‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

190

ت‍اث‍ی‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍ذی‍ری‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ زاده‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

ای‍رج‌ ن‍وروش‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

191

ت‍اث‍ی‍ر ارزش‌ وی‍ژه‌ ب‍رن‍د ب‍ر س‍لام‍ت‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

م‍ح‍م‍دی‌، طی‍ب‍ه‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

192

ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ س‍ود پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌

اص‍لان‍ی‌ گ‍رج‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

193

ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ف‍روش‌ ب‍ر رف‍ت‍ار ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

194

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌

ب‍ه‍ب‍ودی‌، ام‍ی‍ن‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

م‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌

195

ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ ت‍ص‍دی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌

ش‍م‍ی‍ران‍ی‌، س‍ی‍ن‍دخ‍ت‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

196

ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ال‍ی‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌

وح‍دت‌ طاه‍ر، ام‍ی‍ر اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ن‌ زاده‌

197

ت‍ب‍ات‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌

ک‍وی‍ت‍ی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

198

ت‍اث‍ی‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ارزش‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د ن‍گ‍ه‍داری‌ ش‍ده‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌

م‍ظف‍ری‌، م‍ج‍ی‍د

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

199

ت‍اث‍ی‍ر س‍ود اب‍زاری‌ و س‍ود ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ب‍ر اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ظارت‌ اع‍ض‍ای‌ غ‍ی‍ر م‍وظف‌

س‍راب‍ی‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آب‍اد، س‍پ‍ی‍ده‌

ای‍رج‌ ن‍وروش‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

200

ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌

خ‍وان‍س‍اری‌، ح‍دی‍ث‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

201

ت‍اث‍ی‍ر ع‍دم‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ ب‍ر ت‍ق‍س‍ی‍م‌ س‍ود ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ن‍ه‍ادی‌

ای‍م‍اق‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ی‍اس‍م‍ی‍ن‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

202

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از رگ‍رس‍ی‍ون‌ گ‍ش‍ت‍اور ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍م‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ پ‍ان‍ل‍ی‌ (GMM) [ج‍ی‌. ام‌. ام‌].

خ‍ادم‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

203

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ج‍ری‍ان‌ وج‍وه‌ ن‍ق‍د داخ‍ل‍ی‌ ب‍ا ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ دارای‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ م‍ال‍ی‌

ح‍ق‍ی‌ چ‍راغ‍ت‍پ‍ه‌، پ‍رس‍ت‍و

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

204

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ولات‌ و م‍ی‍زان‌ م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍وج‍ود در اع‍لان‌ س‍ود ه‍ای‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ورم‍زی‍ار، ع‍ب‍دال‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

205

ت‍اث‍ی‍ر ادغ‍ام‌ و ت‍م‍ل‍ک‌ ب‍ر اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ی‍ر ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ارا

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

206

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ از س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ و ری‍س‍ک‌ س‍ق‍وط ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌

ل‍طف‌ ال‍ه‍ی‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، راح‍ل‍ه‌

ق‍درت‌ ال‍ه‌ طال‍ب‌ ن‍ی‍ا

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

 

اطلاعات تماس

نشانی : قزوين، خيابان نوروزيان، تقاطع بلوار مطهری، دانشگاه رجاء

صندوق پستي:1177 - 34145 

کدپستی: 95834-34148

فکس: 33677105 - 028

تلفن : 10 - 33677101 - 028

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت