تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398

فرآیند

نیمسال اول 99 - 98

نیمسال دوم 99 - 98

نیمسال تابستان 99 - 98

شروع انتخاب واحد

16/ 06/ 98

13 /11/ 98

21 /04/ 99

پایان انتخاب انتخاب واحد

21/ 06/ 98

 18/ 11 /98

24 /4/ 99

شروع کلاس ها

23/ 06/ 98

19 /11/ 98

28/ 04/ 99

شروع حذف و اضافه

02 /07/ 98

28 /11/ 98

--

پایان حذف و اضافه

05/ 07 /98

30/ 11/ 98

--

شروع حذف اضطراری و حذف ترم

10/ 09 /98

07/ 02/ 99

--

پایان حذف اضطراری و حذف ترم

15/ 09/ 98

12/ 02/ 99

--

پایان کلاس ها

13/ 10/ 98

23/ 03/ 99

07/ 06/ 99

ارزشيابي اساتيد

17/ 09/ 98

21/ 02 /99

--

دريافت کارت امتحان

01/ 10/ 98

28 /02/ 99

02/ 06/ 99

شروع امتحانات

15/ 10/ 98

25 /3/ 99

08/ 06 /99

پايان امتحانات

03/ 11 /98

12/ 04/ 99

13/ 06 /99

آخرين مهلت ثبت نمرات توسط اساتيد

11/ 11/ 98

20/ 04/ 99

16/ 06/ 99