مصوبات شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه براي دانشجويان کارشناسي ارشد به شرح زير به اطلاع مي رسد:
 
1)  دانشجو در انتخاب اساتيد راهنما و مشاور براي پايان نامه خود موظف است يکي از اساتيد راهنما يا مشاور خود را از اعضاي هيئت علمي داخلي دانشگاه انتخاب نمايد.
 
2)  پروپزالي که توسط دانشجو به کميته تخصصي ارائه مي شود  مي بايست توسط استاد راهنما يا دانشجو در جلسه بررسي پروپزال دفاع گردد.
 
3)  دانشجو جهت کسب نمره نهايي پايان نامه و تسويه حساب با دانشگاه الزام به ارائه مقاله علمي پايان نامه خود در نشريات علمي ترويجي يا علمي پژوهشي را دارد.
 
4)  دانشجو بايد پس از انتخاب موضوع از پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران (Iran doc) تاييديه موضوع بگيرد تا از عدم تکراري بودن آن اطمينان حاصل گردد .
 
دریافت آئین نامه دوره کارشناسی ارشد