1. مراحل تسویه حساب جهت فارغ التحصیلی
  2. مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت
  3. مدارک لازم جهت صدور دانشنامه
  4. مدارک لازم جهت صدور المثتی گواهی موقت و دانشنامه و ریز نمرات