اساتید گروه حسابداری

نام نام خانوادگی مرتبه علمی سمت گروه آموزشی  
سیداحمد موسوی استادیار  مدیر گروه ارشد حسابداری صفحه شخصی
علی حسن زاده مربی مدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداری صفحه شخصی
مهدی کشاورز بهادری مربی- دانشجوی دکتری عضو هیأت علمی - تمام وقت حسابداری صفحه شخصی

 

 

اساتید گروه اقتصاد

نام نام خانوادگی مرتبه علمی سمت گروه آموزشی  
سیدمحمدنقی سیاهپوش استادیار مدیر گروه اقتصاد صفحه شخصی
پروانه اصلانی استادیار عضو هیأت علمی - تمام وقت اقتصاد صفحه شخصی
هادی اخلاقی فیض آثار استادیار عضو هیأت علمی - تمام وقت اقتصاد صفحه شخصی
فرهاد نیلی استادیار عضو هیأت علمی - تمام وقت اقتصاد صفحه شخصی
فرهاد نوری میانرود مربی عضو هیأت علمی - تمام وقت اقتصاد صفحه شخصی

 

اساتید گروه تربیت بدنی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی سمت گروه آموزشی  
هادی میری استادیار مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی صفحه شخصی
زهره اسکندری استادیار عضو هیات علمی تمام وقت تربیت بدنی و علوم ورزشی صفحه شخصی
مصطفی سلطانی استادیار عضو هیات علمی تمام وقت تربیت بدنی و علوم ورزشی صفحه شخصی
سیدمجید طباطبایی نژاد استادیار عضو هیات علمی تمام وقت تربیت بدنی و علوم ورزشی صفحه شخصی
مریم قوجقی استادیار عضو هیات علمی تمام وقت تربیت بدنی و علوم ورزشی صفحه شخصی