1.        تشكیل پرونده پرسنلی- دریافت فایل مراحل جذب

2.       بررسی سوابق تدریس

3.      استعلام از آخرین مدرك تحصیلی