جهت مشاهده چکیده هر یک از عناوین ذیل به کتابخانه مرکزی  مراجعه نمایید.

 

ردیف

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

1

ب‍ه‍ب‍ود خ‍لاص‍ه‌ س‍ازی‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ف‍را م‍ک‍اش‍ف‍ه‌ ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌

ول‍ی‌ ه‍ا، ش‍ه‍رزاد

ب‍ه‍روز م‍ع‍ص‍وم‍ی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زی‍ن‍ال‍ی‌

2

اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍را ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود خ‍لاص‍ه‌ س‍ازی‌ اس‍ت‍خ‍راج‍ی‌ م‍ت‍ون‌

طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌

ب‍ه‍روز م‍ع‍ص‍وم‍ی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زی‍ن‍ال‍ی‌

3

ارائ‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍خ‍رب‌ ب‍ا آن‍ال‍ی‍ز ث‍اب‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ان‍دروی‍د

اف‍ت‍خ‍اری‌، رام‍ی‍ن‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زی‍ن‍ال‍ی‌

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

4

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍اص‍ل‍ه‌ اف‍راد در س‍اخ‍ت‍ار ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اع‍ت‍م‍اد روی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ گ‍ری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍الای‍ش‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌

طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌

س‍اس‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

5

ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ح‍رک‍ت‌ اش‍ی‍ا در ت‍ص‍اوی‍ر وی‍دئ‍وی‍ی‌

ش‍ه‍ی‍دی‌ ف‍ر، س‍م‍ی‍ه‌

ع‍ل‍ی‌ ب‍روم‍ن‍د ن‍ی‍ا

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

6

ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ اح‍ت‍م‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍و ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍اوب‌

م‍ه‍ری‍ورز، ن‍س‍ی‍م‌

ح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ف‍ر

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

7

ب‍ه‍ب‍ود پ‍وش‍ش‌ س‍ی‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ گ‍ر ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ع‍ی‍ار ع‍دم‌ ش‍ب‍اه‍ت‌ ک‍ارب‍ران‌

ص‍ف‍دری‌، م‍ح‍م‍د

س‍اس‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

8

ک‍ش‍ف‌ ت‍ق‍ل‍ب‌ ت‍راک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ آن‍لای‍ن‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍ا ن‍ظارت‌ ب‍ر رف‍ت‍ار و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍ری‌ از طری‍ق‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌

ق‍اق‍ال‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ف‍ر

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

9

ت‍ول‍ی‍د ت‍س‍ت‌ ه‍ا ب‍ه‌ ص‍ورت‌ خ‍ودک‍ار ب‍رای‌ ت‍س‍ت‌ ن‍رم‌ اف‍زار

ش‍ه‍ب‍ازی‌، س‍پ‍ی‍ده‌

اف‍س‍ان‍ه‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ف‍ر

10

م‍وت‍ور ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ت‍ص‍اوی‍ر

ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ج‍ی‍د

م‍ه‍دی‌ ب‍اح‍ق‍ی‍ق‍ت‌

م‍ه‍دی‌ م‍ی‍ر ف‍ت‍اح‍ی‌

11

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ م‍ال‍ی‌ در ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌

غ‍ف‍وری‌، م‍ی‍ت‍را

س‍اس‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ زاده‌

ح‍م‍ی‍ده‌ روح‍ی‌ ه‍ا

12

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍ا ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ GMDHو م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا س‍ای‍ر روش‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌

ق‍وام‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ب‍ه‍روز م‍ع‍ص‍وم‍ی‌

اف‍س‍ان‍ه‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌