جهت مشاهده چکیده هر یک از عناوین ذیل به کتابخانه مرکزی  مراجعه نمایید.

 

ردیف

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

1

ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ه‍م‌ زم‍ان‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ح‍م‍دی‌، ق‍ان‍ع‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

2

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ص‍اح‍ب‌ ک‍ار ب‍ا اس‍ت‍ق‍لال‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌

خ‍وش‍ن‍ودن‍ی‍ا، ح‍س‍ام‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

3

ت‍اث‍ی‍ر ب‍رخ‍ی‌ س‍از و ک‍ار ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ب‍ر رع‍ای‍ت‌ ال‍زام‍ات‌ اف‍ش‍ای‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ج‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

4

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍دازه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ب‍ن‍د ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ در گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

ش‍ری‍ف‍ی‌ س‍ف‍ی‍دی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

5

ت‍اث‍ی‍ر اف‍زای‍ش‌ ری‍س‍ک‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ ب‍ر ارائ‍ه‌ گ‍زارش‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اران‍ه‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ه‍دی‌ زاده‌، ام‍ی‍ن‌

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

6

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اظه‍ار ن‍ظر غ‍ی‍ر م‍ق‍ب‍ول‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ا م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍ده‌

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

7

راب‍طه‌ ف‍رص‍ت‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود و ش‍ه‍رت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

ش‍رف‍خ‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ف‍رزی‍ن‌ رض‍ای‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

8

ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ح‍س‍اب‍رس‌ و دوره‌ ت‍ص‍دی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ س‍ود

م‍ع‍دن‍ی‌ پ‍ور، س‍م‍ان‍ه‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

9

ت‍اث‍ی‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ان‍ک‌ ه‍ا

ع‍ب‍اس‍ی‌ ف‍ر، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

10

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍رس‌، اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ و ارائ‍ه‌ ب‍ن‍د درب‍اره‌ ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ در گ‍زارش‌ ه‍ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

دش‍ت‍ی‌ رح‍م‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

11

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ب‍ود در ن‍وع‌ اظه‍ار ن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‌ و زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ع‍ب‍دل‍ی‌، اص‍غ‍ر

ن‍ظام‌ ال‍دی‍ن‌ رح‍ی‍م‍ی‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

12

ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

ج‍ه‍ان‍گ‍رد، س‍م‍ی‍را

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

13

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ خ‍طای‌ س‍ود پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ه‍ر س‍ه‍م‌

پ‍ور ق‍اس‍م‍ی‍ان‌، اف‍ش‍ی‍ن‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

14

ت‍اث‍ی‍ر ان‍دازه‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ر ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ ب‍ر اس‍اس‌ روش‌ پ‍ان‍ل‌ ه‍م‌ ان‍ب‍اش‍ت‍گ‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌

ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

15

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍ای‍ه‌ و چ‍رخ‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌

ع‍ب‍دال‍م‍طل‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

16

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌

ب‍ه‍رام‍ی‌ ه‍ی‍دج‍ی‌، ن‍ق‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

17

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دوره‌ ت‍ص‍دی‌ گ‍ری‌ ح‍س‍اب‍رس‌ و ان‍دازه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ی‍ر ف‍اض‍ل‍ی‌ ه‍ی‍چ‍رود، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

18

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وج‍دان‌ ح‍س‍اب‍رس‌ و ک‍ش‍ف‌ ت‍ق‍ل‍ب‌

ده‍اق‍ی‍ن‌، س‍م‍ان‍ه‌

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

19

واک‍ن‍ش‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌ و س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌ ارش‍د ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اف‍زای‍ش‌ ری‍س‍ک‌ ت‍ق‍ل‍ب‌

ک‍وه‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

20

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ و س‍ررس‍ی‍د ب‍ده‍ی‌ ب‍ا ک‍ارای‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ف‍ائ‍زه‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

21

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ن‍د ه‍ای‌ ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍ب‍ول‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و اح‍ت‍م‍ال‌ ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

ب‍ی‍گ‍دل‍و، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

22

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ن‍د ه‍ای‌ ت‍وض‍ی‍ح‍ی‌ گ‍زارش‌ م‍ق‍ب‍ول‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و اح‍ت‍م‍ال‌ ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

م‍ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

23

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ و ت‍اخ‍ی‍ر غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ در گ‍زارش‌ گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ده‍ق‍ان‍ی‌ دوی‍ل‌، م‍س‍ع‍ود

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

24

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

آذرن‍ی‍وش‌، ی‍اس‍ر

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

25

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ت‍ردی‍د ح‍رف‍ه‌ ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و اظه‍ار ن‍ظر در خ‍ص‍وص‌ ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ص‍اح‍ب‌ ک‍ار

پ‍ازوک‍ی‌، پ‍ژم‍ان‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

26

راب‍طه‌ ف‍رص‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا ب‍ا ت‍اخ‍ی‍ر در گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

آق‍اب‍الای‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار، ح‍ن‍ان‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

27

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌: ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ظری‍ف‍ت‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌

رض‍ا زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

28

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍س‍اب‍رس‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و ری‍س‍ک‌ پ‍ذی‍ری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا: ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاران‌ ن‍ه‍ادی‌

ک‍وه‍ی‌، م‍ه‍س‍ا

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

29

ت‍اث‍ی‍ر رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ر ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

ش‍ی‍رازی‌، ف‍اطم‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

30

ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ری‍ک‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ گ‍ری‌ ف‍رای‍ن‍د م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

رش‍ی‍دی‍ان‌، ح‍دی‍ث‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

31

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ح‍س‍اب‍رس‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ک‍ش‍اورز، ع‍اطف‍ه‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

32

روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍س‍ک‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍زی‍ن‌

وی‍س‍ه‌، زه‍را

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

رض‍ا م‍ح‍س‍ن‍ی‌

33

ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ن‍ت‍رل‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ح‍س‍اب‍رس‌

رج‍ب‍ی‌، وح‍ی‍د

م‍ح‍م‍د س‍ی‍ران‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

34

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ خ‍طر ت‍ق‍ل‍ب‌ ب‍ا دوره‌ ت‍ص‍دی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

م‍ل‍ک‍ی‌، زه‍ره‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

35

ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ ت‍ص‍دی‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر ت‍اخ‍ی‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ح‍س‍اب‍رس‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌

ش‍ای‍ان‍ف‍ر، ال‍ه‍ام‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

36

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دوره‌ ت‍ص‍دی‌ ح‍س‍اب‍رس‌ و اظه‍ار ن‍ظر ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ ص‍اح‍ب‌ ک‍اران‌ دارای‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌

رح‍م‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

37

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ش‍ری‍ک‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

اک‍ب‍ری‌ چ‍لارس‍ی‌، م‍ه‍س‍ار

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

38

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ش‍ری‍ک‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

م‍ش‍ه‍دی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

39

ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ان‍دازه‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر ری‍س‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ا

آق‍ا ب‍اب‍ای‍ی‌ پ‍ور، س‍م‍ی‍را

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

40

ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ری‍ک‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ت‍ع‍دی‍لات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

ح‍م‍دال‍ه‍ی‌، زه‍را

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌

41

ت‍اث‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍روزان‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ح‍س‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌

42

م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ت‍اخ‍ی‍ر غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ در گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در خ‍ص‍وص‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود

ف‍رن‍ودی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

43

ت‍اث‍ی‍ر ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر ت‍اخ‍ی‍ر غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

پ‍ولادی‌، م‍ی‍ث‍م‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

44

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ در ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

45

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍اخ‍ی‍ر گ‍زارش‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

ص‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

46

ت‍اث‍ی‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر م‍ح‍دودی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

ح‍اج‍ی‌ ق‍رب‍ان‍ی‌ دولاب‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

47

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍د آزاد ب‍ر راب‍طه‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ ه‍ای‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ش‍رک‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

ع‍ب‍دی‌ گ‍ده‌ ک‍ه‍ری‍ز، م‍ه‍ران‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

48

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اظه‍ار ن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‌ در خ‍ص‍وص‌ ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ و ه‍زی‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، ن‍ی‍ره‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

49

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود واق‍ع‍ی‌ و ت‍ص‍م‍ی‍م‍ات‌ اس‍ت‍م‍رار راب‍طه‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا ص‍اح‍ب‌ ک‍ار

ف‍لاح‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

50

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ س‍ود در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ک‍ری‍م‌ زاده‌، ش‍ه‍رام‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

51

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ پ‍اس‍خ‌ گ‍وی‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ان‍ک‌ ه‍ا و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

م‍ح‍م‍ودی‌، ف‍اض‍ل‌

ه‍دی‌ ه‍م‍ت‍ی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

52

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ص‍ح‍ت‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌

ح‍س‍ن‍ون‍د، ال‍ه‍ام‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

53

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اظه‍ار ن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ع‍دم‌ ت‍ق‍ارن‌ اطلاع‍ات‍ی‌

اس‍پ‍روی‍ن‌ ه‍ا، م‍ی‍ن‍ا

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

م‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌

54

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ و ارزش‌ ن‍گ‍ه‍داش‍ت‌ وج‍ه‌ ن‍ق‍د

ل‍طف‍ی‌ م‍اوی‌، ل‍ی‍لا

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

55

رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌، ن‍ظارت‌ ن‍ه‍ادی‌ و ح‍ق‌ ال‍زح‍م‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

ه‍م‍دان‍ی‌، طاوس‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

ف‍ری‍ب‍رز م‍ح‍رم‍خ‍ان‍ی‌

56

ارت‍ب‍اط ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اح‍ت‍رام‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ در م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

داوری‌، ع‍ل‍ی‌ رض‍ا

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

م‍ری‍م‌ ص‍راف‌

57

ت‍اث‍ی‍ر ت‍خ‍ص‍ص‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ دوره‌ ت‍ص‍دی‌ ح‍س‍اب‍رس‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌

ق‍اس‍م‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اظم‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

58

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌

ای‍ران‌ دوس‍ت‌، ه‍اج‍ر

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

59

ت‍اث‍ی‍ر ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دوره‌ ای‌ ب‍ر م‍ح‍ت‍وای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دوره‌ ای‌

م‍ع‍دن‌ ک‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

60

راب‍طه‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ح‍س‍اب‍رس‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ا ه‍زی‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ص‍اح‍ب‍ان‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

رح‍ی‍م‌ زاده‌ وردان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

61

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ اظه‍ار ن‍ظر ح‍س‍اب‍رس‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ازدح‍ام‌ ذرات‌

ب‍ه‍رام‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

ج‍واد رض‍ا زاده‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

62

ارزی‍اب‍ی‌ م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ح‍س‍اب‍رس‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌

ح‍ی‍دری‌، ب‍ه‍زاد

ح‍س‍ن‌ ف‍رج‌ زاده‌ ده‍ک‍ردی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

63

ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ر ت‍ج‍دی‍د ارائ‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ت‍لاش‌ ح‍س‍اب‍رس‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ر

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

اح‍م‍د م‍وس‍وی‌

64

ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍خ‍ات‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ب‍ر ب‍ن‍د ت‍داوم‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ از وق‍وع‌ درم‍ان‍دگ‍ی‌ م‍ال‍ی‌

اح‍م‍دی‌، ام‍ی‍ر

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

ن‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

65

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ واپ‍س‍ی‍ن‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ود

ق‍اس‍م‍ی‌، زه‍را

ای‍رج‌ ن‍وروش‌

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

66

ت‍اث‍ی‍ر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍وس‍س‍ات‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

پ‍ور دان‍ا، ه‍م‍ای‍ون‌

ک‍ی‍وم‍رث‌ ب‍ی‍گ‍ل‍ر

م‍ه‍دی‌ ک‍ش‍اورز ب‍ه‍ادری‌

67

ت‍اث‍ی‍ر م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌

رح‍م‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

م‍ه‍دی‌ ب‍ش‍ک‍وه‌