جهت مشاهده چکیده هر یک از عناوین ذیل به کتابخانه مرکزی  مراجعه نمایید.

 

ردیف

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

استاد مشاور

1

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ب‍ود س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارزش‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ده‌ در س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ت‍ه‍ران‌

س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

2

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو

ح‍ق‌ پ‍ن‍اه‌، س‍ارا

م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

3

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ازده‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ داده‌ ک‍اوی‌ ت‍وام‌ ب‍ا ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ ت‍ه‍ران‌

ل‍طف‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

4

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ت‍ق‍ل‍ب‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ م‍وت‍وری‌، ت‍ری‍ل‍ر و ن‍ی‍م‌ ت‍ری‍ل‍ر)

ک‍رب‍اس‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

5

ت‍اث‍ی‍ر رق‍اب‍ت‌ ب‍ازار ب‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

م‍ش‍ه‍دی‌، ام‍ی‍ر

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

6

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ و ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارت‍ق‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌)

ال‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ه‍ل‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

7

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ت‍وان‌ م‍ال‍ی‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ VIKOR D-ANP[وی‍ک‍ور دی‌. - ای‌. ان‌. پ‍ی‌]. ف‍ازی‌ - (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍وی‍ن‍ده‌)

ع‍س‍گ‍ری‌ داران‍ی‌، م‍ول‍ود

ن‍اص‍ر ح‍م‍ی‍دی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

8

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ و ن‍رخ‌ ه‍ای‌ ارز و س‍ود ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار س‍پ‍رده‌ گ‍ذاران‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ان‍ک‍داری‌

س‍ی‍لان‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

9

اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ش‍رک‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ TOPSIS[ت‍اپ‍س‍ی‍س‌] و AHP[ای‌. اچ‌. پ‍ی‌].

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ف‍رزاد

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

رام‍ی‍ن‌ ص‍ادق‍ی‍ان‌

10

ب‍ررس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ارزش‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ری‍س‍ک‌ و ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ از روش‌ AHP[ای‌. اچ‌. پ‍ی‌]. در پ‍روژه‌ ش‍ه‍رداری‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۵ (اح‍داث‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ گ‍ل‌ ه‍ا)

غ‍لام‍ی‌ ذاک‍ری‌، رام‍ی‍ن‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

11

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد رق‍ب‍ا (ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د)

ذب‍ی‍ح‍ی‌ زوارم‌، ح‍س‍ی‍ن‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

12

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ب‍ی‍ن‌ ارزش‌ اف‍زوده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍ری‍داران‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ خ‍ب‍رگ‍ان‌ م‍ال‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ژگ‍ان‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

13

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اه‍رم‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ول‍ی‍د در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ زن‍ج‍ان‌)

خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و، زه‍ره‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

14

ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ خ‍دم‍ات‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‌ م‍وردی‌ ب‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌

ب‍ه‍ن‍وئ‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

15

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ ارت‍ق‍ای‌ ب‍ازار س‍ه‍ام‌ از طری‍ق‌ م‍دل‌ وی‍ک‍ور در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

پ‍ادی‍ر، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

16

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ در ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط از طری‍ق‌ اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ اب‍زار ه‍ای‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ ای‌ از س‍ال‌ ۱۳۸۵ ال‍ی‌ ۱۳۹۴ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ دو م‍ع‍ی‍ار ری‍س‍ک‌ و ب‍ازده‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ص‍ن‍ع‍ت‌ دارو س‍ازی‌ در اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌)

ب‍ازدار، ع‍ل‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

17

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ری‍س‍ک‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ TOPSIS[ت‍اپ‍س‍ی‍س‌]

روس‍ت‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ر اح‍س‍ان‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

18

ت‍اث‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ش‍رک‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ ال‍ون‍د ق‍زوی‍ن‌)

زم‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

19

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د از روش‌ گ‍رت‌ ف‍ازی‌ ( ن‍ی‍روگ‍اه‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌)

ه‍وش‍ی‍ار، ام‍ی‍ر

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

20

ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و طراح‍ی‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ان‍ک‌ ص‍ادرات‌

ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌ ، س‍وده‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ع‍ی‍ن‌ ال‍ه‌ ک‍ش‍اورز ت‍رک‌

21

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ن‍وآوری‌ و ح‍م‍ای‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ف‍ص‍ول‍ی‌، م‍ری‍م‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

22

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍لاق‍ی‍ت‌ ف‍ردی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در اف‍زای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ی‌ از طری‍ق‌ روش‌ AHP - TOPSIS[ای‌. اچ‌. پ‍ی‌. - ت‍اپ‍س‍ی‍س‌] از م‍ن‍ظر خ‍ب‍رگ‍ان‌

گ‍روئ‍ی‌ پ‍ور، گ‍ی‍ت‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

23

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ م‍وان‍ع‌ ج‍ذب‌ س‍رم‍ای‍ه‌ از روش‌ AHP[ای‌. اچ‌. پ‍ی‌]. و TOPSIS[ت‍اپ‍س‍ی‍س‌] در ب‍ان‍ک‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ک‍ش‍ور

طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

24

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍زارش‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ب‍اق‍ری‌ گ‍رم‍ارودی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ زاده‌

25

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار

طن‍از، م‍ه‍دی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ زاده‌

26

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در چ‍ارچ‍وب‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ع‍ام‍ه‌ "م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ ای‍ران‌"

س‍ه‍راب‍ی‌ ف‍اخ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

27

ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار در اف‍زای‍ش‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍دم‍ات‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ان‍ک‌ ان‍ص‍ار)

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ی‍ک‌، پ‍وری‍ا

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

28

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ا م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍واد ش‍وی‍ن‍ده‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌)

ح‍ی‍دری‌ ک‍اردان‌، ام‍ی‍د

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

29

رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ روی‍ک‍رد ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (FAHP -TOPSIS) [اف‌. ای‌. اچ‌. پ‍ی‌ - ت‍اپ‍س‍ی‍س‌]

وف‍ای‍ی‌ ن‍ژاد، ف‍رش‍ت‍ه‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

30

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ان‍ک‍داری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ درآم‍د ب‍ان‍ک‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ ان‍ص‍ار اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌)

م‍وس‍وی‌، طی‍ب‍ه‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

31

ن‍ق‍ش‌ ب‍ازار ی‍اب‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ن‍د ب‍ر س‍ود آوری‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

پ‍ودی‍ن‍ه‌، م‍وس‍ی‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ زاده‌

32

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ن‍ای‍ع‌ چ‍اپ‌ و ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ف‍ل‍زی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ف‍ازی‌ (روش‌ چ‍ان‍گ‌)، م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ان‍ی‌ روی‍ک‍رد ک‍ارت‌ ام‍ت‍ی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌ BSC[ب‍ی‌. اس‌. س‍ی‌]

رح‍ی‍م‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

33

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ص‍ادرات‌ در م‍ی‍زان‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ طی‌ س‍ال‌ ه‍ای‌ ۹۲ -۸۸

ذوال‍ق‍دری‌، زه‍را

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

34

ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ داده‌ ک‍اوی‌ در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ش‍ت‍ری‍ان‌

اه‍دای‍ی‌، ب‍ه‍اره‌

روح‌ ال‍ه‌ ب‍ی‍ات‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

35

ن‍ق‍ش‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد اه‍رم‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ ع‍ض‍و ب‍ورس‌ ت‍ه‍ران‌ طی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

ع‍ی‍وض‍ی‌، م‍ری‍م‌

ج‍م‍ال‌ خ‍ان‍ی‌ ج‍زن‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

36

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌

ج‍لال‍ی‌، م‍رج‍ان‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

37

ت‍اث‍ی‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ی‌ و غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رک‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍اد)

ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌

ح‍س‍ن‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ف‍ر

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

38

ت‍اث‍ی‍ر م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ رک‍ود از طری‍ق‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍ارام‍ت‍ر ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍ط داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر (Swot[س‍وات‌)] در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ خ‍ودرو س‍ازی‌، ن‍ی‍رو م‍ح‍رک‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌

ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ن‍اص‍ر ح‍م‍ی‍دی‌

39

ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ون‍دی‌ "ارزی‍اب‍ی‌ - رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌" اع‍ت‍ب‍اری‌ ف‍ازی‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ن‍وآور

ره‍ی‍ده‌، ام‍ی‍ر

ن‍اص‍ر ح‍م‍ی‍دی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

40

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍درت‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ و ش‍رک‍ت‍ی‌ ب‍ر اه‍رم‌ م‍ال‍ی‌ ش‍رک‍ت‌

اح‍م‍دی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

اح‍س‍ان‌ ق‍م‍ری‌

41

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ا (DEA[دی‌. ای‌. ای‌)]. م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ س‍ام‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

اس‍ک‍ن‍در ن‍ژاد، ال‍ه‍ام‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌

42

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رش‍د س‍ه‍م‌ ب‍ازار از طری‍ق‌ روش‌ ه‍ای‌ MCDM[ام‌. س‍ی‌. دی‌. ام‌] م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‌ م‍ل‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز س‍ال‌۱۳۹۶

ی‍وس‍ف‍ی‌، ف‍ره‍اد

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

43

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ اف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ ب‍ازار از طری‍ق‌ روش‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ چ‍ن‍د م‍ع‍ی‍اره‌

ن‍ائ‍ی‍ج‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ع‍ل‍ی‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌

44

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ ب‍ازار از طری‍ق‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ت‍ول‍ی‍دی‌ ه‍ای‌ ل‍وازم‌ آرای‍ش‍ی‌ - ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌)

ع‍ب‍اس‍ی‌ ن‍ی‍ک‍و، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

45

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارت‍ق‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍وزش‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍ازده‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ش‍ور در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

زارع‍ی‌، اردوان‌

ب‍اب‍ک‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

46

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ و ک‍وچ‍ک‌

ام‍ی‍دی‌، س‍ی‍ف‌ ال‍ه‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

47

ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ اف‍زای‍ش‌ س‍ه‍م‌ ب‍ازار ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ روش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آرم‍ان‍ی‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ : س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌

م‍ک‍رم‍ی‌، ع‍ص‍م‍ت‌

م‍رت‍ض‍ی‌ رح‍م‍ان‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

48

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ن‍رخ‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ در ش‍ه‍رک‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌

ول‍ی‌ ه‍ا، ف‍ره‍اد

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

49

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ در م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ س‍ازم‍ان‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ AHP[ای‌. اچ‌. پ‍ی‌].

اح‍م‍د زاده‌، پ‍ری‍س‍ا

ب‍اب‍ک‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

50

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ی‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در روش‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ : ش‍رک‍ت‌ ک‍ولان‌ س‍ل‌)

س‍ل‍گ‍ی‌، ی‍ون‍س‌

ب‍اب‍ک‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

51

ت‍اث‍ی‍ر اه‍رم‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ گ‍را در م‍ق‍اب‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍را

ح‍س‍ن‍ل‍و، پ‍ری‍س‍ا

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ص‍راف‌

52

ن‍ق‍ش‌ ب‍ازا ی‍اب‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ن‍د در ج‍ذب‌ س‍پ‍رده‌ ه‍ای‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ال‍ب‍رز (م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌: ب‍ان‍ک‌ ک‍ش‍اورزی‌ ک‍رج‌)

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍دا

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

53

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و م‍دی‍ران‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌

ع‍دل‌ خ‍ان‍ق‍اه‌، پ‍رس‍ت‍و

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

54

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ال‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ب‍ه‍ره‌ ور ف‍راگ‍ی‍ر (TPM) [ت‍ی‌. پ‍ی‌. ام‌]. و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د (م‍ورد م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ک‍ارخ‍ان‍ه‍ت‍ول‍ی‍دی‌ آژن‍د س‍ول‍ه‌ ال‍ب‍رز)

رش‍ی‍دی‌، م‍ه‍ن‍از

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

رض‍ا م‍وس‍وی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

55

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ان‍ک‍داری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ س‍ی‍ن‍ا

م‍ع‍دن‍ی‌ پ‍ور، م‍ری‍م‌

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌

56

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍لارد و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌

ن‍س‍ی‍م‍ی‌، ل‍ی‍لا

ام‍ی‍ر گ‍روس‍ی‌

آرش‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌