دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 درس طرح نهایی خود را اخذ نموده اند یا یه دلیل تمدید واحد فوق، مجاز به دفاع در شهریور 1396 هستند بر روی لینک ذیل کلیک نمایند.

دریافت فایل پیوست