اساتید هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی

مدیر گروه و عضو هیات علمی : دکتر سیداحمد موسوی

عضو هیات علمی : دکتر مهدی کشاورز بهادری

عضو هیات علمی : علی حسن زاده اینی

مدیر گروه و عضو هیات علمی: دکتر سیدمحمدنقی سیاهپوش

عضو هیات علمی : دکتر پروانه اصلانی

عضو هیت علمی: دکتر فرهاد نیلی

مدیر گروه مقطع ارشد : دکتر هادی میری

مدیر گروه مقطع کارشناسی و کاردانی و عضو هیات علمی :دکتر مصطفی سلطانی

عضو هیات علمی : دکتر زهره اسکندری

عضو هیت علمی: دکتر سید مجید طباطبایی نژاد

Powered by Atroban.ir