اساتید هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

مدیر گروه و عضو هیات علمی رشته کامپیوتر: مهدی میرفتاحی

مدیر گروه و عضو هیات علمی رشته مهندسی پزشکی و برق : دکتر مازیار مولوی

عضو هیات علمی : دکتر حسن صانعی فر

عضو هیات علمی : دکتر افسانه جلالیان

مدیرگروه و عضو هیات علمی : دکتر سیدحسن حسینی

عضو هیات علمی : دکتر سیدمحمد فرنام

عضو هیات علمی : دکتر الهه سادات هاشمی

عضو هیات علمی : دکتر رضا بهبهانی

مدیرگروه و عضو هیات علمی : دکتر علی یعقوبی

عضو هیات علمی : دکتر سیدرضا موسوی طباطبایی

Powered by Atroban.ir