رشته های موجود

ردیف عنوان دانشکده گروه آموزشی مقطع عنوان رشته
1 دانشکده علوم اجتماعی حسابداری ارشد حسابداری
2 حسابرسی
3 حسابداری مدیریت
4 کارشناسی حسابداری
5 کارشناسی ناپیوسته حسابداری
6 کاردانی پیوسته حسابداری
7 کاردانی ناپیوسته حسابداری
8 امورمالی و مالیاتی
9 اقتصاد ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد شهری
10 کارشناسی پیوسته اقتصادی
11 تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- آسیب شناسی ورزشی
12 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- تمرینات اصلاحی
13 فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزشی
14 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی
15 کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی
16 کاردانی پیوسته تربیت بدنی
17 گردشگری کارشناسی پیوسته گردشگری
18 دانشکده علوم انسانی مدیریت ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک
19 مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات
20 مدیریت صنعتی – گرایش تولید و عملیات
21 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
22 مدیریت بازرگانی
23 مدیریت مالی
24 مدیریت دولتی
25 مدیریت امور بانکی
26 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
27 حقوق ارشد حقوق خصوصی
28 حقوق مالی اقتصادی
29 کارشناسی پیوسته حقوق
30 روانشناسی کارشناسی پیوسته روانشناسی
31 دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی
32 مهندسی صنایع – سیستم های کلان
33 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
34 مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
35 مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
36 مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
37 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
38 کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
39 کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار
40 مهندسی برق و مخابرات کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی
41 مهندسی حرفه ای برق قدرت
42 کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات
43 مهندسی تکنولوژی مخابرات – انتقال
44 کاردانی پیوسته الکترونیک عمومی
45 الکتروتکنیک
46 معماری کارشناسی ارشد مهندسی معماری
47 کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای معماری
48 کاردانی پیوسته معماری
49 عمران کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
50 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
51 کاردانی پیوسته عمران
52 شهرسازی کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی
Powered by Atroban.ir