رشته های موجود

ردیف عنوان دانشکده گروه آموزشی مقطع  عنوان رشته
1 دانشکده علوم اجتماعی حسابداری ارشد حسابداری
2 حسابرسی
3 حسابداری مدیریت 
4 کارشناسی حسابداری 
5 کارشناسی ناپیوسته حسابداری 
6 کاردانی پیوسته حسابداری
7 کاردانی ناپیوسته حسابداری
8 امورمالی و مالیاتی
9 اقتصاد ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد شهری
10 علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی *
11 کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی
12 اقتصاد صنعتی *
13 اقتصاد پول و بانکداری *
14 تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی
15 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگری ورزشی
16 فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزشی
17 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی
18 کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
19 کاردانی پیوسته تربیت بدنی
20 گردشگری کارشناسی پیوسته گردشگری
21 دانشکده علوم انسانی مدیریت ارشد مدیریت فناوری اطلاعات -گرایش کسب و کار الکترونیک
22 مدیریت صنعتی- گرایش مالی *
23 مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات
24 مدیریت صنعتی – گرایش تولید و عملیات
25 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
26 مدیریت بازرگانی
27 مدیریت مالی
28 مدیریت دولتی
29 مدیریت امور بانکی
30 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
31 حقوق ارشد حقوق مالی اقتصادی
32 کارشناسی پیوسته حقوق
33 روانشناسی کارشناسی پیوسته روانشناسی
34 دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی
35 مهندسی صنایع – سیستم های کلان 
36 مهندسی صنایع – سیستم های مالی *
37 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
38 مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
39 مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
40 مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
41 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
42 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
43 مهندسی سخت افزار کامپیوتر*
44 کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار
45 کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
46 مهندسی برق و مخابرات کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی
47 مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
48 کارشناسی ناپیوسته مهندسی ICT
49 مهندسی تکنولوژی مخابرات
50 کاردانی پیوسته الکترونیک – الکترونیک عمومی
51 الکتروتکنیک
52 معماری کارشناسی ارشد مهندسی معماری
53 کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری
54 کاردانی پیوسته معماری 
55 عمران کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
56 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
57 کاردانی پیوسته عمران
58 شهرسازی کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی
Powered by Atroban.ir