معرفی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه رجاء در بدو تاسيس خود در سال 1374، مجري رشته کارشناسي پيوسته مديريت صنعتي گرديد و با اخذ مجوز رشته هاي ديگر اين گروه آموزشي مانند مديريت مالي و مديريت بازرگاني در مقطع کارشناسي و سپس پذيرش دانشجو در مقطع ارشد به کار خود ادامه داده است.از آنجايي که در سال 1395 مجوز رشته روانشناسی و در سال 1396 مجوز رشته حقوق توسط دانشگاه اخذ گرديده است ، دانشکده علوم انسانی با سه گروه آموزشی مدیریت ، روانشناسی و حقوق در 9 رشته – مقطع تحصيلي مختلف ایجاد و توسعه یافته است.

مدیریت

Powered by Atroban.ir