مناقصات

مناقصه نوبت اول:
دانشگاه رجا درنظر دارد عملیات اجرای سه مورد ١- دیوارکشی ٢-اسپیس فریم و ٣-مقاوم سازی ساختمان شماره ٢ خود را به صورت مجزا از طریق مناقصه به افراد ذیصلاح واگذار نماید.
از متقاضیان شرکت در مناقصه خواهشمنداست از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه دانشگاه رجا واقع در بلوار سردار سلیمانی (نوروزیان) تقاطع پل مطهری مراجعه نمایند.
تلفن:٠٢٨٣٣۶٧٧١٠۵
آخرین مهلت تحویل پاکت : ١۴٠١/٠٧/١٧
Powered by Atroban.ir