چارت دانشکده علوم انسانی

چارت درسی گروه مدیریت

ردیف گروه آموزشی مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 مدیریت ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک سرفصل دروس
2 -مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات ورودی 96 و قبل    –مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات ورودی 97 به بعد  سرفصل دروس
3 مدیریت صنعتی – گرایش تولید و عملیات ورودی 96 و قبل 

 –مدیریت صنعتی – گرایش تولید و عملیات ورودی 97 به بعد

سرفصل دروس
4 کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی ورودی 1395 و قبل 

مدیریت صنعتی ورودی 1396 و بعد 

سرفصل دروس
5 مدیریت بازرگانی ورودی 1395 و قبل

مدیریت بازرگانی ورودی 1396 و بعد

سرفصل دروس
6 مدیریت مالی ورودی 1395 و قبل

مدیریت مالی ورودی 1396 و بعد

سرفصل دروس
7 مدیریت امور بانکی سرفصل دروس
8 مدیریت دولتی سرفصل دروس
9 کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی سرفصل دروس

چارت درسی گروه حقوق

ردیف گروه آموزشی مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 حقوق کارشناسی پیوسته حقوق سرفصل دروس

چارت درسی گروه روانشناسی

ردیف گروه آموزشی مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 روانشناسی کارشناسی پیوسته روانشناسی سرفصل دروس
Powered by Atroban.ir