چارت فنی و مهندسی

چارت و سرفصل تحصیلی دانشکده فنی و مهندسی

ردیف دانشکده مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 فنی و مهندسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم های مالی سرفصل دروس
2 مهندسی صنایع – مدلسازی سیستم های کلان       سیستم های کلان ورودی بعد از 98 سرفصل دروس
3 مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی سرفصل دروس
4 مهندسی کامپیوتر – نرم افزار سرفصل دروس
5 مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری سرفصل دروس
6 مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی سرفصل دروس
7 مهندسی معماری ورودی 1401 و بعد آن سرفصل دروس
مهندسی معماری ورودی 97 و بعد از آن
8 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع سرفصل دروس
9 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار سرفصل دروس
10 مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی ورودی های مهرماه 1399 به بعد

سرفصل دروس
11 مهندسی عمران سرفصل دروس
12 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر سرفصل دروس
13 مهندسی سخت افزار کامپیوتر سرفصل دروس
14 مهندسی ICT سرفصل دروس
15 مهندسی تکنولوژی مخابرات سرفصل دروس
16 مهندسی تکنولوژی برق- قدرت سرفصل دروس
17 مهندسی اجرایی عمران سرفصل دروس
18 مهندسی شهرسازی سرفصل دروس
19 معماری سرفصل دروس
20 کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار سرفصل دروس
21 الکترونیک – الکترونیک عمومی سرفصل دروس
22 الکتروتکنیک سرفصل دروس
23 الکتروتکنیک- برق صنعتی سرفصل دروس
24 الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکی سرفصل دروس
25 ساختمان-کارهای عمومی ساختمان سرفصل دروس
26 معماری – نقشه کشی سرفصل دروس
27 کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر سرفصل دروس
Powered by Atroban.ir