راضیه زارع

 
راضیه زارع
عضو هیات علمی رشته روانشناسی

گروه آموزشی: روانشناسی

 مرتبه علمی: استادیار

مدارک و رشته تحصیلی :

کارشناسی: دانشگاه شهید چمران – فارغ التحصیل: 1386 

کارشناسی ارشد: دانشگاه اصفهان- فارغ التحصیل 1390

دکتری: دانشگاه شهید چمران- فارغ التحصیل 1394

سوابق پژوهشی

لیست مقالات  :

1-    Zare, S., Kaveh, M., Ghanizade, A., Nazari, M, Asadollahi, A., Zare, R. (2022).Adolescent mental health literacy questionnaire: Investigating psychometric properties in Iranian female student. BioMed Research International. 12(2).

2-    Ostovarfar, J., Kaveh, M., Ghahremani, L., Karimi, Masoud, Asadollahi, A., Zare, R. (2021). The validity and reliability of the Persian version of the family health climate scale in female students and their mothers in Iran 2019. BioMed Research International. 11(2).

3-    Arshadi, Nasrin., Zare, Razie. (2015). Leadership effectiveness, perceived organizational support and work ability: Mediating role of job satisfaction. International Journal of behavioral science, 10(1), 36-41.

4-    Arshadi, Nasrin., Zare, Razie., & Piryaei, Salehe. (2012). The relationship between leader-member exchange and workplace deviance with the mediating role of workplace exclusion. International Journal of Psychology, 6(1). 78-98.

5-    Piryaei, Salehe., & Zare, Razie.(2013). Workplace spirituality and positive work attitudes: the moderating role of individual spirituality. Journal of economics and development, 1(4), 91-97.

6- زارع، راضیه؛ ارشدی، نسرین؛ نیسی، عبدالکاظم؛ هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل (1394). طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای شاخص توانایی کار. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 2(9)، 15-2.

7- عریضی، حمیدرضا.، نوری، ابولقاسم.، زارع، راضیه. امیری، مولود.(1392). فراتحلیل تحقیقات پیرامون رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روان. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 48. 110-91.

8- ارشدی، نسرین.، پیریایی، صالحه.، زارع، راضیه(1391). نقش تعدیل کننده صفات شخصیتی در رابطه بین ادراک طردشدگی در محیط کار و رفتارهای انحرافی محیط کار. مجله علوم رفتاری، دوره6، شماره 3، 230-221.

9- ارشدی، نسرین.، زارع، راضیه.، پیریایی، صالحه. (1390). اثر مبادله رهبر-عضو بر رفتارهای انحرافی در محیط کار و بهزیستی روانشناختی با میانجی گری طرد در محیط کار. فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی.دوره 1، شماره 3، پاییز 90، 110-92.

10-بابامیری، محمد.، قاسمی، داوود.، زارع، راضیه.، عباسی، محمد(1390). عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر میزان مصرف مواد آرایشی توسط دانشجویان دختر. مجله پوست و زیبایی، زمستان 90، دوره 2، شماره 4، 202-193.

11- جمالی، سمیه.، عابدی، احمد.، آقایی، الهام.، زارع، راضیه. (1389). فراتحلیل جامع رابطه هوش هیجانی با سلامت روان. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره 4، شماره 3، 31-21.

12- نوری، ابوالقاسم.، عریضی، حمیدرضا.، زارع، راضیه.، بابامیری، محمد. (1389). ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی-سازمانی، سال اول، شماره سوم،17-7.

13-ارشدی، نسرین.، بساک نژاد، سودابه.، زارع، راضیه (1396). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و حوادث رانندگی در تاکسیرانان درون شهری اهواز. راهور. 14(40)، 45-29.

لیست مقالات کنفرانس‌های خارجی:

1-   مجیدی نسب، زهرا.، زارع، راضیه.، سیاهپوش، شادی. (1399). بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های حل مساله در دانشجویان فنی و حرفه ای شهر قزوین. پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران. تهران. تیرماه 1399.

2-   سیاهپوش، شادی.، مجیدی نسب، زهرا.، زارع، راضیه. (1399). تاثیر مهارتهای زندگی بر افکار منفی و خودتنظیمی هیجانی در دختران دارای سندرم قاعدگی. پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران. تهران. تیرماه 1399.

3-    Zare, Razie., & Piryaie, Salehe.(2012). Leader-member exchange and workplace deviance. Mediating role of workplace exclusion. 30th international congress of psychology, Cap Town, July 2012.

4-    Zare, Razie., & Oreyzi, Hamidreza. (2012). Investigating the mediatory role of supervisor support between deviance behaviours of personnel and perceived organizational support. 30th international congress of psychology, Cap Town, July 2012.

5-    Zare, Razie., & Piryaie, Salehe.(2014). workplace spirituality and positive work attitudes: the moderating role of individual spirituality. 32th international congress of psychology, Paris, July 2014.

6-    Zarnaghash, Maryam., Zarnaghash, Mina., & Zare, Razie.(2014). workplace spirituality and positive work attitudes: the moderating role of individual spirituality. 32th international congress of psychology, Paris, July 2014.

 

لیست مقالات کنفرانس‌های داخلی:

1-زارع، راضیه.، نریمانی فرد، فریده (1396). تاثیر ورزش بوچیا در سلامت روان و جسم معلولین حرکتی. اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون. (سخنرانی)

2- زارع، راضیه.، نریمانی فرد، فریده (1396). ارزیابی، تشخیص و درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی. . اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون. (سخنرانی)

3-مدرسی فرد، طاهره.، زارع، راضیه. برسی اثربخشی افزایش عزت نفس در کاهش افسردگی و رنجیده خویی دانش آموزان استثنایی استان قزوین. . اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون (سخنرانی)

4- پیریایی، صالحه،. زارع، راضیه. نقش تعدیل کننده فراشناخت در رابطه استرس شغلی ادراک شده و هیجان منفی. دومین همایش ملی کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش. تهران آبان 1392. (پوستر)

5-ارشدی، نسرین.، پیریایی، صالحه.، زارع، راضیه. اثر حمایت سازمانی ادراك شده بر تعهد سازمانی با درنظرگرفتن نقش واسطه اي عزت نفس سازمان-محور . همایش ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سامانی. اهواز. اسفندماه 91. (پوستر)

6-ارشدی، نسرین.، پیریایی، صالحه.، زارع، راضیه. نقش تعدیل کننده انگیزش درونی در رابطه بین انگیزش اجتماع یار و عملکرد شغلی. همایش ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی. اهواز. اسفندماه 91. (سخنرانی)

7-پیریایی، صالحه.، زارع، راضیه. رابطه تعارض كار- خانواده، بهزيستي روانشناختي و عملكرد شغلي كاركنان در محيط کار، روانشناسی معاصر، مجموعه مقالات چهارمين كنگره انجمن روانشناسي ايران، اسفندماه 91، تهران. (پوستر)

8-ارشدی، نسرین.، پیریایی، صالحه.، زارع، راضیه. رابطه صفات شخصیتی با رفتارهاي انحرافی در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی. روانشناسی معاصر، مجموعه مقالات چهارمين كنگره انجمن روانشناسي ايران، اسفندماه 91، تهران. (پوستر)

9-ارشدی، نسرین.، زارع، راضیه.، پیریایی، صالحه. اثر مبادله رهبر-عضو بر رفتارهای انحرافی در محیط کار و بهزیستی روانشناختی با میانجی گری طرد در محیط کار در کارکنان یک شرکت صنعتی(طراحی و آزمون یک مدل). اولین همایش روانشناسی اجتماعی، اسفند ماه 90، تهران. (سخنرانی)

10-قبادی، محمود.، زارع، راضیه. بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزش شغلی شاغلین صنعت ماهیان زینتی در سه استان تهران، البرز و قزوین، اولین همایش ملی آبزی پروری، آذر ماه 90، بندر انزلی- (پوستر).

11-زارع، راضیه.، پیریایی، صالحه.، بابا میری، محمد. ارتباط احترام سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر شیراز، دومین کنگره دو سالانه روانشناسی صنعتی-سازمانی، اسفند 89، دانشگاه آزاد خوراسگان-(پوستر).

12-آقایی، الهام.، کلانتری، مهرداد.، زارع، راضیه.، جمالی، سمیه. مقایسه وضعیت روانی مادران کودکان محروم از پدر و کودکان عادی پیش دبستانی. اولین همایش روانشناسی کودک و نوجوان، اسفندماه 89، مرودشت

سوابق تدریس

استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و بوئین زهرا.

-مدرس دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین- نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 و 1401-1400 (گروه روانشناسی، مقطع کارشناسی، دروس تدریس شده: روانشناسی صنعت و سازمانی، روانشناسی سالمندی)

– مدرس دانشگاه ازاد تاکستان در نیمسال تحصیلی 1395-96 (گروه روانشناسی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دروس تدریس شده: روانشناسی شخصیت، روانشناسی عمومی پیشرفته).

– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1393-1392(گروه مدیریت و روانشناسی، مقطع کارشناسی ارشد، دروس تدریس شده: روانشناسی کار، تحلیل رفتاری در محیط کار، مدیریت منابع انسانی،روش تحقیق، روانشناسی شخصیت).

– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان از نیمسال دوم 1393-1392تا نیمسال دوم 1394-1393گروه روانشناسی صنعتی-سازمانی، مقطع کارشناسی ارشد، دروس تدریس شده: روانشناسی صنعتی-سازمانی، بالندگی سازمانی، تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی، روانشناسی اجتماعی).

– مدرس دانشگاه آزاد مرودشت نیمسال دوم سال تحصیلی 1394- 1393تا نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1394(گروه روانشناسی، مقطع کارشناسی، دروس تدریس شده: روانشناسی شخصیت، روانشناسی جنسیت، نگرش و تغییر نگرش، روانشناسی صنعتی-سازمانی ).

– مدرس دانشگاه آزاد شیراز نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393 (گروه روانشناسی، مقطع کارشناسی ارشد، دروس تدریس شده: متون تخصصی، روانشناسی عمومی، روش تحقیق).

– مدرس دانشگاه پیام نور خرامه نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1393-1392 (گروه روانشناسی، مقطع کارشناسی، دروس تدریس شده: روانشناسی اجتماعی کاربردی، روانشناسی عمومی، پروژه).

– مدرس دانشگاه پیام نور دزفول در نیمسال اول سال تحصیلی 92-1391 (گروه روانشناسی، مقطع کارشناسی).

– مدرس دانشگاه پیام نور شیراز در نیمسال تحصیلی 1394-95 (گروه روانشناسی، مقطع کارشناسی).