علی فراهانی

 
علی فراهانی
عضو هیات علمی رشته روانشناسی

گروه آموزشی: روانشناسی

 مرتبه علمی: استادیار

مدارک و رشته تحصیلی :

کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی – فارغ التحصیل: 1387 

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران – فارغ التحصیل 1389

دکتری: دانشگاه اصفهان – فارغ التحصیل 1397

پژوهش ها

·        ساخت و اعتباريابي پرسشنامه احساس عامليت نابينايان

·        تاثير آموزش توانش هاي زندگي بر رفع مشکلات رفتاري، بر پايه گزارش والدين

·        رابطه خودناتوان سازي و حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي در افراد نابينا

·        تحليل محتواي کارکردي کتابهاي رياضي مقطع ابتدايي دانش آموزان کم توان ذهني

·        بررسي جايگاه احساس عامليت در مدل ساختاري پيش بيني کيفيت زندگي افراد با نقص بينايي

·        نقش احساس عامليت در کيفيت زندگي نابينايان

·        اهميت حافظه فعال در کارآمدي تحصيلي دانش آموزان

 

·        Relationship between personality traits and spiritual intelligence among university students / sciencedirect.com

·        Comparing self-handicapping among blind and deaf students / sciencedirect.com