علی فراهانی

 
علی فراهانی
عضو هیات علمی رشته روانشناسی

گروه آموزشی: روانشناسی

 مرتبه علمی: استادیار

مدارک و رشته تحصیلی :

کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی – فارغ التحصیل: 1387 

کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران – فارغ التحصیل 1389

دکتری: دانشگاه اصفهان – فارغ التحصیل 1397