محدثه تقی نژاد

 
محدثه تقی نژاد
مدیرگروه و عضو هیات علمی رشته روانشناسی

گروه آموزشی: روانشناسی

 مرتبه علمی: استادیار

مدارک و رشته تحصیلی :

کارشناسی: دانشگاه علامه طباطبایی – فارغ التحصیل: 1389 

کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی – فارغ التحصیل 1391

دکتری: دانشگاه اصفهان – فارغ التحصیل 1398