چارت دانشکده علوم اجتماعی

 چارت درسی گروه حسابداری

ردیف گروه آموزشی مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 حسابداری ارشد حسابداری ( بعد از سال 96) حسابداری (بعد از سال 96 ) غیر مرتبط حسابداری(ورودی 1400 به بعد) سرفصل دروس
2 حسابرسی ( بعد از سال 96) حسابرسی ( بعد از سال 96 ) غیر مرتبط حسابرسی(ورودی 1400 به بعد) سرفصل دروس
3 حسابداری مدیریت  حسابداری مدیریت ( بعد از سال 96 ) غیر مرتبط حسابداری مدیریت (ورودی 1400 به بعد) سرفصل دروس
4 کارشناسی حسابداری (بعد از سال 96)                                حسابداری ( قبل از سال 96) سرفصل دروس
5 کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کاردانی پیوسته   کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای کاردانی ناپیوسته    چارت کلی کارشناسی ناپیوسته( مصوب 96) سرفصل دروس
6 کاردانی پیوسته حسابداری-گرایش بازرگانی سرفصل دروس
7 کاردانی ناپیوسته حسابداری سرفصل دروس
8 امورمالی و مالیاتی سرفصل دروس

چارت درسی گروه اقتصاد

ردیف گروه آموزشی مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 اقتصاد ارشد علوم اقتصادی – اقتصاد شهری (ورودی 98 به بعد) سرفصل دروس
2 علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی سرفصل دروس
3 کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی سرفصل دروس
4 اقتصاد صنعتی سرفصل دروس
5 اقتصاد پول و بانکداری سرفصل دروس

چارت درسی گروه تربیت بدنی

ردیف گروه آموزشی مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 تربیت بدنی و علوم ورزشی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی  سرفصل دروس
2 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگری ورزشی سرفصل دروس
3 فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزشی سرفصل دروس
4 کارشناسی پیوسته علوم ورزشی سرفصل دروس
5 کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی سرفصل دروس
6 کاردانی پیوسته تربیت بدنی سرفصل دروس

چارت درسی گروه گردشگری

ردیف گروه آموزشی مقطع   چارت رشته سرفصل رشته
1 گردشگری کارشناسی پیوسته گردشگری سرفصل دروسPowered by Atroban.ir